ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 5
din 29.01.2019
privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2019, a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum și persoanele care urmează să efectueze acțiuni și lucrări de interes local conform Legii nr. 416/2001 , cu modificările și completările ulterioare


Consiliul Local Peciu Nou;

Luând act de referatul de specialitate întocmit de d-na Șuta Rafaela Betina, inspector superior în compartimentul asistență socială din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Peciu Nou, , inregistrat cu nr. 24 din 14.01.2019,
Ținând cont de prevederile :
- art. 6 alin.( 6) și (7) din Legea nr. 416/2001- privind venitul minim garantat , cu modificările și cmpletările ulterioare,
- art. 28 alin. (1) si (2) din HG 50/28.01.2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevedrilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) llit.d coroborate cu cele ale alin.(6) lit. a pct. 2 și ale art. 45 alin (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată , cu modificăriel și completările ulterioare, adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1: Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2019 , potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2: Se aprobă lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum și persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local, potrivit anexei nr. 2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre,
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de însărcinează inspectorul cu atribuții de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Peciu Nou și domnul viceprimar al comunei, Fărcălău Ioan,
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului, Judeţul Timis ,
- Primarului comunei Peciu Nou ,
- Compartimentul Asistență socială ,
- Pe site-ul Primăriei comunei: www.primariapeciunou.ro
Preşedinte de şedinţă,Consilier
    BICA DORIN
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia

File Name
Anexa 1.docx
Anexa 2.docRezultatul votului:
– pentru 8
– împotrivă 0
– abţineri 0