ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 62
din 15.05.2019
privind prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat cu domnul BUD ADRIAN- VASILICĂ , pentru suprafața de teren ce excede lotul atribuit în folosință gratuită pentru construcția unei case de locuit, în temeiul Legii nr.15/2003


Consiliul local al comunei Peciu-Nou, județul Timiș, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15 MAI 2019,
Având în vedere:
- Cererea nr. 3438 din data de 10 aprilie 2019 prin care domnul BUD ADRIAN - VASILICĂ, solicită prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat cu Primăria Peciu Nou, pentru terenul intravilan ce excede suprafața atribuită în folosință gratuită pentru construirea unei case de locuit, în temeiul Legii nr. 15/2003,
- Referatul întocmit de compartimentele urbanism amenajare teritoriu și buget-finanțe,
- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Peciu Nou,
În conformitate cu prevederile art. 1810 din Legea nr. 287/2003 privind Codul Civil,
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c),alin.(5)litera a) , art. 45 alin.(3) și art. 115 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația public locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptăm prezentaH O T Ă R Â R E:

Art.1: Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.7704 din 12 octombrie 2011, încheiat între Primăria Peciu Nou și d-nul BUD ADIAN - VASILICĂ, pentru terenul cu suprafață de 120 mp. din totalul de620 mp. evidențiat în CF 402483 Peciu Nou , cu nr. cadastral 402483, de la data de 07.10.2018 , până la data de 07.10.2023 .
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Primarul comunei, prin compartimentele de resort.
Art.3: Hotărârea va fi comunicată prin grija secretarului comunei:

- Primarului comunei Peciu Nou,
- Compartimentelor buget-finanțe și urbanism amenajare teritoriu,
- domnului BUD ADRIAN- VASILICĂ , domiciliat în DINIAȘ nr.13, județul Timiș,
- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş- contencios administrativ;
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-LidiaRezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0