ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 54
din 15.05.2019
privind prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat între Primăria comunei Peciu Nou și  doamna EGOROV DOINIȚA-DIANA,  privind  suprafața de teren ce excede lotului atribuit în folosință gratuită în vederea  construirii unei case de locuit, în temeiul Legii nr.15/2003


Consiliul local al comunei Peciu-Nou, județul Timiș, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15 MAI 2019,
Având în vedere:
- Cererea nr. 3013 din data de 29 martie 2019, prin care doamna ROTARU ELENA , în calitate de împuternicit a doamnei EGOROV DOINIȚA-DIANA, solicită prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat cu Primăria Peciu Nou, pentru terenul intravilan ce excede suprafața atribuită în folosință gratuită pentru construirea unei case de locuit, în temeiul Legii nr. 15/2003,
- Referatul întocmit de compartimentele urbanism amenajare teritoriu și buget-finanțe,
- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Peciu Nou,
În conformitate cu prevederile art. 1810 din Legea nr. 287/2003 privind Codul Civil,
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c),alin.(5)litera a) , art. 45 alin.(3) și art. 115 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația public locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptăm prezentaH O T Ă R Â R E:

Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.4986 din 8 IUNIE 2016, încheiat între Primăria Peciu Nou și d-na EGOROV DOINIȚA-DIANA, pentru terenul cu suprafață de 8 mp. din totalul de1008 mp. evidențiat în CF 400014 Peciu Nou, (nr.CF vechi 3546) cu nr. cadastral A1203/1/82/71, până la data de 31.03.2022.Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi pentru, din totalul de 10 consilieri în funcție.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Primarul comunei, prin compartimentele de resort.
Art.3 Hotărârea va fi comunicată prin grija secretarului comunei:
- Primarului comunei Peciu Nou, Compartimentelor buget-finanțe și urbanism amenajare teritoriu,doamnei EGOROV DOINIȚA-DIANA,Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş.
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia


Rezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0