ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 64
din 15.05.2019
privind aprobarea vânzării directe a terenului aferent casei de locuit, la cererea proprietareiconstrucției
doamna TURTUREANU IOANA


Consiliul Local al comunei Peciu Nou județul Timiș întrunit în ședință ordinară în data de 15 mai 2019;
Luând act de:
- cererea doamnei Turtureanu Ioana prin care solicită cumpărarea terenului intravilan în suprafaţă de 791 mp, teren aferent construcţiei cu destinație de locuință , situat în comuna Peciu Nou satul Peciu Nou nr.1110/13, judeţul Timiș, evidențiat în CF 401841 cu nr. cadastral 401841 ;
- Referatul compartimentului de specialitate nr.629 din 12 aprilie 2019,
- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate;
Având în vedere:
- Hotărârea consiliului local nr. 158 din 17.12.2018 prin care s-a aprobat procedura de vânzare a bunurilor imobile terenuri și/sau construcții, proprietate privată a comunei Peciu Nou;
- prevederile art.1650,alin.1, art.1652, 1657, 1660, 1666, alin.1, 1672, 1673, 1676, 1719, 1730 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispoziţiile art. 123 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. “c”,alin.(5) lit.b) art. 45 alin. (3) şi art. 123 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Adoptăm prezentaH O T Ă R Â R E:

Art.1: Se ia act de raportul de evaluare al terenului intravilan în suprafață de 791 mp.,situat în localitatea Peciu Nou nr. 1110/13 evidențiat în CF 401841 , cu o valoare de 30074 lei, fără TVA.
Art.2:(1) Se aprobă vânzarea terenului intravilan în suprafață de 791 mp.evidențiat la art.1, pe care se află edificată construcția cu destinație de locuință. În prezent, terenul este deținut de către solicitantă în baza contractului de concesiune nr. 4614 din 01.06.2011.

(2) Terenul solicitat, este proprietate privată a comunei Peciu Nou și nu este revendicat conform legilor proprietății;
Art.3 - Se stabilește preţul de vânzare al terenului evidențiat în CF 401841 Peciu Nou la 38,02 lei /mp, respectiv 30.074 lei pentru întreaga suprafață, preț care se va achita după cum urmează:
(1)- în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării hotărârii, se va achita un avans de 30 % , respectiv 9.022 lei ,(2)- diferenta de 21.052 lei, se va achita în 36 rate lunare, la care se va calcula 2,50% /an dobândă remuneratorie şi 6,50 % /an dobândă penalizatoare, pentru neândeplinirea obligaţiei de plată a ratei stabilită la scadenţă.
(3)-Termenul de plată al ratelor lunare se consideră ca fiind până în ultima zi inclusiv, a lunii pentru care se datorează rata;
Art.4: Doamna Turtureanu Ioana, va fi notificată de către compartimentul de specialitate( buget-finanțe, evidență patrimoniu) din cadrul Primăriei comunei Peciu Nou, în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, conform art. 123 alin.(4) din Legea nr. 25/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art.5: Cheltuielile ocazionate cu întocmirea raportului de evaluare al imobilului teren precum și cu încheierea contractului de vânzare cumpărare, vor fi suportate de cumpărător.
Art.6: Se împuternicește domnul primar al comunei, să semneze contractul de vânzare cumpărare la notarul public.
Art.7: Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei Peciu Nou, compartiemntelor de specialitate ale Primăriei, în vederea aducerii la îndeplinire.
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia
Rezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0