ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 61
din 15.05.2019
privind schimbarea categoriei de folosință a terenului intravilan , evidențiat în CF 405709 Peciu Nou  proprietate privată a comunei  


Consiliul Local al comunei Peciu Nou județul Timiș;
Examinând proiectul de hotărâre privind schimbarea categoriei de folosință a terenului intravilan evidențiat în CF 405709 Peciu Nou, pentru evidențierea în cartea funciară a categoriei reale a terenului, proiect din inițiativa primarului comunei;

Având în vedere Referatul nr.587 din 2 aprilie 2019 întocmit de domnul Vlăișan Emanuel-inspector la compartimentul agricol al Primăriei comunei Peciu Nou prin care propune să se aprobe schimbarea categoriei de folosință a terenului intravilan proprietate privată a comunei Peciu Nou , evidențiat în CF 405709, în suprafață de 4383 mp., din categoria de folosință înscrisă în CF ”vie” în categoria de folosință reală, aceea de ”arabil”;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c) şi lit.d), art.36 alin.5 lit.c), art.36 alin.6 lit.a) pct.11 din Legea nr.215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1:Pentru evidențierea în cartea funciară a categoriei reale de folosință, se aprobă schimbarea categoriei de folosință a terenului intravilan, evidențiat în CF 405709 Peciu Nou, cu nr.cadastral 405709 , proprietate privată a comunei Peciu Nou, având suprafața de 4.383 mp., din categoria de folosință ”vie” înscrisă în CF , în categoria de folosință ”arabil”.
Art.2: Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii, se încredințează compartimentul agricol al Primăriei comunei Peciu Nou.
Art.3: Hotărârea, se aduce la cunoștință cetățenilor, prin publicare pe pagina de web a instituției: wwwprimariapeciunou.ro și se comunică :

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului comunei Peciu Nou;
- Compartimentului Agricol din cadrul primăriei comunei Peciu Nou;
Hotărârea a fost votată cu 10 voturi ”pentru” din totalul de 10 consilieri în funcție.
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-LidiaRezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0