ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 9
din 29.01.2019
privind actualizarea cu rata anuală a inflației a tarifului chiriei și a redevenţei pentru contractele de locațiune și contractele de concesiune aflate în derulare


Consiliul Local Peciu Nou Județul Timiș , intrunit in sedinta ordinara in data de 29.01.2019;

Având în vedere :
Expunerea de motive Nr. IN 66 din 21.01.2019 a Primarului comunei Peciu Nou ;
Raportul de specialitate Nr. IN 61 din 21.01.2019 prin care se propune aprobarea actualizării tarifului la chirii şi redevenţe cu rata inflaţiei pentru contractele în derulare;

În conformitate cu prevederile :

-Art.871-873, art.1777-1823, art.1825-1835 din Legea Nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-O.U.G. Nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
-Art.36 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.c) din Legea Nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de raportul de al comisiilor de specialitateale consiliului local al comunei Peciu Nou,
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind administraţia publică locală, adoptă prezenta:


H O T Ă R Â R E:

Art.1: Se aprobă actualizarea, începând cu data de 01.01.2019, a tarifului chiriei la contractele de locaţiune pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi a redevenţei pentru contractele de concesiune, aflate în derulare, cu 4,63%, reprezentând rata anuală a inflaţiei.

Art.2: Se aproba anexele nr.1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare ,


Art.3: Cu data adoptarii prezentei se revoca anexele 2 si 3 din Hotararea Consiliului local nr. 46 din 26.04.2018 ,


Art.4: Prezenta hotărâre se comunică :
-Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş,
-Primarului comunei Peciu Nou ,
-Biroului buget- fianate ,
   Președinte de ședință ,Consilier
    BICA DORIN
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-LidiaFile Name
A.1,2,HCL nr. 9.docxRezultatul votului:
– pentru 8
– împotrivă 0
– abţineri 0