ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 22
din 18.02.2019
privind actualizarea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Peciu Nou


Consiliul Local al comunei Peciu Nou, județul Timiș;

Analizând Raportul de specialitate nr.252 din 18.02.2019, întocmit de secretara comunei, d-na Miatov Viorica-Lidia, prin care propune actualizarea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Peciu Nou,
Văzând expunerea de motive înaintată de Primarul comunei Peciu Nou, domnul Drăgan Gabriel-Răzvan,înregistrată sub nr. 250/18.02.2019,
Ţinând cont de prevederile art.21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, aprobate prin HG nr. 548/1999;
În baza avizului Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Peciu Nou;
În temeiul prevederilor art. 36, alin.( 2), lit. „c”, ale art. 45 alin (3) şi ale art. 115, alin. 1, lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1: Pentru actualizarea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Peciu Nou județul Timiș,se numește domnul Gheju Sorin-inspector de specialitate la compartimentul urbanism amenajare teritoriu, în locul doamnei Cobrac Ioana;
Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului local Peciu Nou nr. 47/26.04.2018, se modifică în sensul prevederilor art.1.

Art..3: Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, revine membrilor Comisiei constituită conform HCL 47/26.04.2018 și celorlalte compartimente din primărie.
Art.4: Hotărârea se comunică: membrilor comisiei constituite și celorlalți angajați din compartimentele implicate, persoanelor fizice și juridice interesate, precum și Instituției Prefectului județul Timiș, Contencios-Administrativ.
Preşedinte de şedinţă,Consilier Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia