ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 38
din 26.03.2019
privind includerea imobilului ” zone verzi   ” limitrofe drumului județean ce face legătura între localitatea Peciu Nou și Diniaș și a terenului cu nr. cadastral DC 904/1, în domeniul public al comunei Peciu Nou și  însușirea documentației tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul Local al comunei Peciu Nou, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară;
Examinând proiectul de hotărâre privind includerea imobilului ” zone verzi ” limitrofe drumului județean ce face legătura între localitatea Peciu Nou și Diniaș și a terenului cu nr.cadastral DC 904/1, în domeniul public al comunei Peciu Nou și însușirea documentației tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului ;
Analizând Referatul nr. 551 din 25 martie 2019 al Compartimentului urbanism amenajare teritoriu, prin care se propune însușirea documentației tehnice de primă înscriere a imobilului ,

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;
Văzând avizul comisiilor de specialitate;
Potrivit dispozițiunilor art. 36 ali.(1), alin. (2) lit.c), alin.(5) lit.d), art. 39 alin.(1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:


Art.1: Se aprobă includerea în Anexa nr. 59- Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Peciu Nou, atestat cu Hotărârea Guvernului nr. 977/2002, cu modificările și completările ulterioare, a imobilului ” zone verzi ”, limitrofe drumului județean ce face legătura între localitatea Peciu Nou și Diniaș și a terenului cu nr. cadastral DC 904/1după cum urmează:
- Lotul 1 cu suprafața măsurată de 1515 mp, teren în intravilan cu destinație drum.
- Lotul 2 cu suprafața măsurată de 1968 mp, teren în intravilan cu destinație drum.
- teren cu nr.cadastral DC 904/1 cu suprafața de 864 mp, teren în extravilan cu destinație drum
Art.2: Se aprobă înscrierea în Cartea funciară în favoarea comunei Peciu Nou a imobilului evidențiat la art.1, cu destinația drum, domeniul public;

Art.3: Se însușește documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară, a imobilului evidențiat la art.1, întocmită de SC Top- As SRL Timișoara, ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii, se încredințează Compartimentele Buget finanțe și Urbanism amenajare teritoriu.
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA


Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia

Rezultatul votului:
– pentru 9
– împotrivă 0
– abţineri 0