ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 45
din 23.04.2019
privind aprobarea Agendei culturale a comunei Peciu Nou în anul 2019
Consiliul Local al comunei Peciu Nou judeţul Timiş, întrunit în şedinţa ordinară ,
Văzând Referatul întocmit de domnul Tarța Grigori, inspector în cadrul compartimentului Cultură, prin care propune aprobarea Agendei cultural-sportive a comunei Peciu Nou pe anul 2019;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit."d", alin.(6) lit."a", pct.4 şi pct.6, şi art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,
Adoptă prezentaH O T Ă R Â R E:

Art.1: Se aprobă Agenda cultural sportivă a comunei Peciu Nou , pe anul 2019, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2: Hotărârea, se comunică:
- Instituţiei Prefectului judeţul Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş,
- Compartimentului de specialitate din cadrul primăriei Peciu Nou,
- Cetăţenilor prin afişare pe site-ul primăriei.

Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia


File Name
ANEXA HCL 45-2019.docRezultatul votului:
– pentru 8
– împotrivă 2
– abţineri 0