ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 58
din 15.05.2019
privind prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat între Primăria comunei Peciu Nou și doamna  ȘUTA CLAUDIA, privind închirierea suprafeței de teren ce excede lotului atribuit în folosință gratuită, pentru construcția unei case de locuit, în temeiul Legii nr.15/2003


Consiliul local al comunei Peciu-Nou, județul Timiș, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15 mai 2019,
Având în vedere:
- Cererea nr. 995 din data de 6 februarie 2019, prin care doamna ȘUTA CLAUDIA, solicită prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat cu Primăria Peciu Nou, pentru terenul intravilan ce excede suprafața atribuită în folosință gratuită pentru construirea unei case de locuit, în temeiul Legii nr. 15/2003,
- Referatul întocmit de compartimentele urbanism amenajare teritoriu și buget-finanțe și Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Peciu Nou,
În conformitate cu prevederile art. 1810 din Legea nr. 287/2003 privind Codul Civil,
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c),alin.(5)litera a) , art. 45 alin.(3) și art. 115 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația public locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptăm prezentaH O T Ă R Â R E:

Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.2622 din 27 MARTIE 2008, încheiat între Primăria Peciu Nou și d-na ȘUTA CLAUDIA, pentru terenul în suprafață de 583 mp. din totalul de 883 mp. evidențiat în CF 400090 Peciu Nou,( nr.CF vechi: 4056) cu nr. cadastral 400090( nr.cad.vechi: A1203/1/19), situat în intravilanul localității Peciu Nou, de la data de 01.04.2019 până la data de 01.04.2024. Hotărârea a fost votată cu 10 voturi ”pentru” din totalul de 10 consilieri în funcție.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Primarul comunei, prin compartimentele de resort.
Art.3 Hotărârea va fi comunicată prin grija secretarului comunei:
- Primarului comunei Peciu Nou, Compartimentelor buget-finanțe și urbanism amenajare teritoriu, doamnei ȘUTA CLAUDIA, domiciliată în comuna Peciu Nou, nr.886, județul Timiș,
- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş- contencios administrativ;
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-LidiaRezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0