ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 2
din 29.01.2019
privind prelungirea duratei unui contract de închiriere


Consiliul local al comunei Peciu-Nou, județul Timiș, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 ianuarie 2019,
Având în vedere:
- Cererea nr. 10851din 22.11.2018 prin care doamna Cocoș Maricica-Corina, solicită prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat cu Primăria Peciu Nou pentru terenul intravilan ce excede suprafața atribuită în folosință gratuită pentru construirea unei case de locuit, în temeiul Legii nr. 15/2003,
- Referatul întocmit de compartimentele urbanism amenajare teritoriu și buget-finanțe,
- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Peciu Nou,
În conformitate cu prevederile art. 1810 din Legea nr. 287/2003 privind Codul Civil,
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c),alin.(5)litera a) , art. 45 alin.(3) și art. 115 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația public locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1: Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.370 din 20.01.2015, încheiat între Primăria Peciu Nou și d-na Cocoș Maricica-Corina, pentru terenul cu suprafață de 53 mp. din totalul de 1053 mp. evidențiat în CF 401097 Peciu Nou, nr.CF vechi 3492, cu nr. cad.vechi A 1203/1/82/17, de la data de 20.01.2019, până la data de 19.09.2020.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Primarul comunei, prin compartimentele de resort.
Art.3 Hotărârea va fi comunicată prin grija secretarului comunei:
- Primarului comunei Peciu Nou,
- Compartimentelor buget-finanțe și urbanism amenajare teritoriu,
- doamnei Cocoș Maricica-Corina , domiciliată în Peciu Nou nr.531 județul Timiș,
- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş- contencios administrativ;
Preşedinte de şedinţă,Consilier
     BICA DORIN
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia
Rezultatul votului:
– pentru 8
– împotrivă 0
– abţineri 0