ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 42
din 23.04.2019
privind  aprobarea utilizării excedentului bugetului local și a excedentului bugetului activității finanțate integral din venituri proprii din anul 2018 în anul 2019


Consiliul local Peciu Nou, întrunit în şedinţă de îndată , azi 23.04.2019;
Luând în considerare :
- Expunerea de motive a domnului Drăgan Gabriel – Răzvan, primarul comunei Peciu Nou, înregistrată sub nr.708/23.04.2019, prin care propune aprobarea utilizării excedentului din bugetul anului 2018 , ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, in anul 2019.
- Referatul compartimentului buget-finanțe, înregistrat sub nr.707 din 23.04.2019 prin care se solicită aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2018, în anul 2019;
- Avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Peciu Nou;
Avand in vedere prevederile:
· art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,
· Ordinul nr. 3858/2018 pentru completarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018,
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Adoptam prezenta:H O T Ă R Â R E:

Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului din bugetul local al anului 2018, în sumă de 9.470.003,64 lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2019.
Art.2. Primarul Comunei Peciu Nou şi Compartimentul buget finanțe, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale.
Art.3. Prezenta hotarare, se comunica: Primarului comunei Peciu Nou, Compartimentelor de specialitate din Primaria Peciu Nou, Institutiei Prefectului – Judetul Timis, Contencios administrativ, cetatenilor prin publicare pe pagina de internet a institutiei.
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-LidiaRezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0