ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 70
din 15.05.2019
 privind constatarea încetării de drept a contractului de închiriere nr. 2616 din 27.03.2008 și a dreptului de folosință gratuită asupra locului de casă atribuit în temeiul Legii nr.15/2003, soților ILOVAN -FĂRCĂLĂU DUMITRU și ILOVAN-FĂRCĂLĂU IASMINA-FLORINA


Consiliul Local al Comunei Peciu Nou județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din data de 15 mai 2019;

Având în vedere:
- Referatul nr.740/2019 prin care doamna Pozsar Silvia, inspector la compartimentul buget finanțe, propune să se adopte o hotărâre de consiliu prin care să se constate încetarea valabilității contractului de închiriere nr. 2616/27.03.2008 încheiat cu soții ILOVAN -FĂRCĂLĂU DUMITRU și ILOVAN-FĂRCĂLĂU IASMINA-FLORINA pentru suprafața de teren excedentară celei atribuite în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe, în baza Legii nr.15/2003 și totodată să se retragă dreptul de folosință gratuită al acestuia asupra locului de casă, precizând că susnumiții au înstrăinat construcția fundație edificată pe acest teren ;
- cererea nr. 3824 din 24.04.2019 prin care domnul Ilovan-Fărcălău Dumitru aduce la cunoștința Primăriei Peciu Nou faptul că a vândut construcția parțială - fundație edificată pe terenul înscris în CF 402251, dobândit în temeiul Legii nr. 15/2003 pentru construirea unei case de locuit;
- Contractul de vânzare al imobilului ”fundație”, edificat pe terenul evidențiat în CF 402251, autentificat cu încheierea nr.753 din 25 septembrie 2018 la Biroul Notarului Public Dr.Ciulei Andreea-Violeta din Peciu Nou,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și commpletările ulterioare și ale art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
În temeiul art.45. alin.3 din Legea nr.215/2001 privind Administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1. Începând cu data de 1 octombrie 2018, se constată:
- Încetarea valabilității contractului de închiriere nr.2616 din 27.03.2008, încheiat între Primăria comunei Peciu Nou și numiții ILOVAN -FĂRCĂLĂU DUMITRU și ILOVAN-FĂRCĂLĂU IASMINA-FLORINA , pentru suprafața de 583 mp. teren intravilan evidențiat în CF nr. 402251 Peciu Nou, provenit din conversia de pe hârtie a CF nr.4007, cu nr. cadastral 402251 și nr.cadastral vechi A 1203/1/21;
- Încetarea dreptului de folosință gratuită instituită în temeiul Legii nr.15/2003 numiților ILOVAN -FĂRCĂLĂU DUMITRU și ILOVAN-FĂRCĂLĂU IASMINA-FLORINA , pentru suprafața de 300 mp. din totalul de 883 mp., evidențiat în CF nr. 402251Peciu Nou.Art.2. Cu data adoptării hotărârii, încetează aplicabilitatea hotărârii consiliului local nr.114/15.11.2007 ;

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii, se încredințează doamna Pozsar Silvia, inspector la compartimentul buget-finanțe.

Art.4. Prezenta, se comunică cu:
- Instituția Prefectului judeţul Timiș,
- Primarul comunei Peciu Nou
- Doamna Pozsar Silvia,
- O.C.P.I Timiș.
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia

Rezultatul votului:
– pentru 9
– împotrivă 0
– abţineri 1