ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 67
din 15.05.2019
privind  aprobarea majorării capitalului social al S.C. COSLOCSERV S.R.L. Peciu Nou  


Consiliul Local Peciu Nou;

Având în vedere expunerera de motive a primarului comunei Peciu Nou .

Ținând cont de:
- referatul de specialitate nr. 694 din 22.04.2019 al domnului Tarța Grigori , ispector de specialitate în cadrul compartimentului de cultură al aparatului de specialitate al Primarului comunei Peciu Nou,
- Hotărârea Consiliului local Peciu Nou nr. 113 din 07.08.2014 privind infiintarea unei societatii comerciale la nivelul consiliului local al comunei Peciu Nou, pentru administrarea si prestarea serviciilor comunitare de utilitati publice ale comunei, precum si alte activitati,
- Hotărarea Consiliului local Peciu Nou nr. 85 din 25.06.2015 privind aprobarea denumirii societăţii comerciale cu raspundere limitată înfiinţată la nivelul Consiliului local al comunei Peciu Nou ,a actului constitutiv al acesteia şi numirea administratorului .
În temeiul prevederilor :
- Art. 35 alin. (2)din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
- Art. 210 alin .(1) și alin. (4) și prevedrerile art. 221 din Legea nr. 31/1990 , Legea societăților , republicată , cu modificările și completările ulterioare.
- Art. 36 alin.2, lit.(a) și alin. 3 lit. (c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată , cu modificările și completările ulterioare,
In temeiul drepturilor conferite prin art. 115, alin.1 , lit. (c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată , cu modificările și completările ulterioare, adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art. 1.Se însușește raportul de evaluare al bunului mobil , proprietatea comunei Peciu Nou , Microbus PEUGEOT BOXER cu număr de înmatriculare TM 17 PPN , întocmit de Bala Florin-Cristian , evaluator autorizat EPI și EBM,
Art.2.(1) Se aprobă majorarea capitalului social al societății S.C. CONSLOCSERV S.R.L. PECIU NOU , cu aportul în natură adus de comuna Peciu Nou în valoare totală de 14.099 lei , constând în microbus PEUGEOT BOXER cu număr de înmatriculare TM 17 PPN,
(2) Prin derogare de la prevederile art. 6 pct 6.4 din Actul constitutiv al societății S.C Conslocserv S.R.L., bunul constituie aport social în natură .
Art.3.(1) Se aprobă majorarea capitalului social al SC Conslocserv SRL de la 100.200 lei la 114.299 lei.
(2) Urmare majorării Capitalului social, acesta se constituie din 571 parti sociale , indivizibile , având valoarea nominală de 200 lei .
Art.4. Se aprobă modificarea și completarea actului constitutiv ca urmare a majorării capitalului social cu valoarea microbusului.Art. 5 Predarea –primirea bunului evidențiat la art. 1 se va face prin process- verbal încheiat între Primarul comunei Peciu Nou , ing. dipl. Drăgan Gabriel- Răzvan și administratorul firmei SC CONSLOCSERV S.R.L , domnul Urda Ioan .
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarei comunei în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Peciu Nou, Instituției Prefectului județului Timiș, S.C. CONSLOCSERV S.R.L. Peciu Nou și prin afișare pe pagina de internet www.primariapeciunou.ro.
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-LidiaFile Name
EXP. MOTIVE MICROBUS.docRezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0