ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 6
din 29.01.2019
 privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare practicate de către RETIM ECOLOGIC  SERVICE S.A.în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017


Consiliul Local al comunei Peciu Nou, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din data de 29.01.2019,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Peciu Nou, nr. 36 din 15 ianuarie 2019 , si referatul nr. IN 62 din 21.01.2019 a doamnei Pozsar Sivia -inspector superior la compartimentul buget- fianate,
- prevederile OUG 196/2005 cu privire la intrarea in vigoare a contribuției pentru economia circulară pentru deşeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare începand cu 01 ianuarie 2019;
- prevederile contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor din Zona de delegare prin concesiune nr. 2303/08.12.2017 semnat cu operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.pentru Zona 1 a județului Timiș;
- adresa nr. 3712 din 28.12.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Județul Timiș, înregistrată la primăria Peciu Nou sub nr. 9 din 3 ianuarie 2019;
- prevederile art. 6 alin. (1) lit. l), k) si p), Art. 8 alin. (1), Art. 26 alin. (5) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;
- prevederile Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
- prevederile art.39 alin.(4) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local,
In temeiul art. 36 alin.(6) lit.”a” pct.14 , din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1. Se aprobă modificarea tarifelor din contractul de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor din Zona 1 - nr. 2303/08.12.2017, semnat cu RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale, acestea urmand a fi:

Tarif salubrizare
UM
Tarif propus (fără TVA)
Populație urban
lei/persoană/lună
8,33
Populație rural
lei/persoană/lună
2,84
Operatori economici și instituții publice
lei/tonă
277,35

Art. 2 Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor din Zona 1 - nr. 2303/08.12.2017care să cuprindă tarifele aprobate, conform Art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Noile tarife menționate la art.1 din prezenta hotărâre, vor fi aplicabile după aprobarea acestora în AGA ADID Timiș – Zona 1 și semnarea actului adițional la contractul semnat cu operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. nr. 2303/08.12.2017.

Art. 4. Se mandatează primarul comunei Peciu Nou, D-nul Drăgan Gabriel-Răzvan, pentru a reprezenta UAT Peciu Nou în AGA ADID Timis, pentru a vota în numele și pe seama UAT Peciu Nou hotărârea AGA ADID Timiș cu privire la majorarea tarifelor și pentru a mandata președintele ADID Timiș să semneze actul adițional la contractul de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor din Zona 1 nr. 2303/08.12.2017 încheiat cu Retim Ecologic Service S.A., în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărâre.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică:
- compartiment buget-finanțe,din cadrul primăriei comunei Peciu Nou,
- cetățeni, prin afișare la sediul Primăriei și pe site-ul UAT wwwprimariapeciunou.ro;
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri – Județul Timiș
- Instituția Prefectului - Județul Timiș, contencios administrativ.
Preşedinte de şedinţă,Consilier
     BICA DORIN
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-LidiaRezultatul votului:
– pentru 8
– împotrivă 0
– abţineri 0