ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 74
din 15.05.2019
privind constatarea încetării de drept a contractului de închiriere nr. 2620 din 27.03.2008 și a dreptului de folosință gratuită asupra locului de casă atribuit în temeiul Legii nr.15/2003, domnului CHIFAN CĂTĂLIN-SORINConsiliul Local al comunei Peciu Nou județul Timiș;

Având în vedere:
- Referatul nr.746/ 08.05.2019 prin care doamna Pozsar Silvia, inspector la compartimentul buget finanțe, propune să se adopte o hotărâre de consiliu prin care să se constate încetarea valabilității contractului de închiriere nr. 2620/27.03.2008 încheiat cu domnul CHIFAN CĂTĂLIN SORIN pentru suprafața de teren excedentară celei atribuite în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe, în baza Legii nr.15/2003 și totodată să se retragă dreptul de folosință gratuită al acestuia asupra locului de casă, precizând că acesta a înstrăinat construcția ”fundație”, edificată pe teren ;
- cererea nr. 934 din 05.02.2019 prin care domnul Chifan Cătălin-Sorin aduce la cunoștința Primăriei Peciu Nou faptul că a vândut construcția parțială - fundație, edificată pe terenul înscris în CF 400181, dobândit în temeiul Legii nr. 15/2003 pentru construirea unei case de locuit;
- Contractul de vânzare al imobilului ”fundație”, edificat pe terenul evidențiat în CF 400181, autentificat cu încheierea nr.2036 din 12 decembrie 2018 la Societatea Profesională Notarială ”MICULESCU” din Timișoara,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și commpletările ulterioare și ale art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
În temeiul art.45. alin.3 din Legea nr.215/2001 privind Administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, se constată:
- Încetarea valabilității contractului de închiriere nr.2620 din 27.03.2008, încheiat între Primăria comunei Peciu Nou șidomnul CHIFAN CĂTĂLIN-SORIN , pentru suprafața de 672 mp. teren intravilan evidențiat în CF nr. 400181 Peciu Nou, provenit din conversia de pe hârtie a CF nr.3495, cu nr. cadastral 400181 și nr.cadastral vechi A 1203/1/82/20;
- Încetarea dreptului de folosință gratuită instituită în temeiul Legii nr.15/2003 DOMNULUI CHIFAN CĂTĂLIN-SORIN , pentru suprafața de 300 mp. din totalul de 972 mp., evidențiat în CF nr. 400181 Peciu Nou.Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii, se încredințează doamna Pozsar Silvia, inspector la compartimentul buget-finanțe.

Art.3. Prezenta, se comunică cu:
- Instituția Prefectului judeţul Timiș,
- Primarul comunei Peciu Nou
- Doamna Pozsar Silvia,
- O.C.P.I Timiș.
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia


Rezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0