ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 16
din 26.02.2019
pentru completarea Hotărârii consiliului local nr. 133 din 30.10.2018, referitor la aprobarea Regulamentului privind deţinerea şi creşterea
animalelor de fermă și de companie în  comuna Peciu NouConsiliul Local al comunei Peciu Nou, județul Timiș întrunit în ședință ordinară ;

Având în vedere Referatul nr. 227 din 13.02.2019, prin care secretarul comunei propune să se insereze în preambulul Hotărârii consiliului local nr. 133 din 30.10.2018, referitor la aprobarea Regulamentului privind deţinerea şi creşterea animalelor de fermă și de companie în comuna Peciu Nou, faptul că au fost respectate dispozițiile incidente ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, această precizare fiind omisă la redactarea hotărârii,
In temeiul art. 36, alin (2) lit.d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45 alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:


Art.1: Se aprobă completarea preambulului la hotărârea consiliului local nr. 133/30.10.2018 , astfel:
” Ținând cont de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională,”
Art.2: Prezenta hotărâre, se comunică compartimentelor de specialitate din Primăria comunei Peciu Nou și Instituției Prefectului județul Timiș, contencios-administrativ
Președinte de ședință,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia


Rezultatul votului:
– pentru 9
– împotrivă 0
– abţineri 1