ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 52
din 15.05.2019
privind prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat cu domnul CHINDRIȘ ALIN-IULIAN, pentru suprafața de teren ce excede lotul atribuit în folosință gratuită pentru construcția unei case de locuit, în temeiul Legii nr.15/2003
Consiliul local al comunei Peciu-Nou, județul Timiș, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15 mai 2019,

Având în vedere:
- Cererea nr. 2977 din data de 28 martie 2019, prin care domnul CHINDRIȘ ALIN-IULIAN, solicită prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat cu Primăria Peciu Nou, pentru terenul intravilan ce excede suprafața atribuită în folosință gratuită pentru construirea unei case de locuit, în temeiul Legii nr. 15/2003,
- Referatul întocmit de compartimentele urbanism amenajare teritoriu și buget-finanțe,
- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Peciu Nou,

În conformitate cu prevederile art. 1810 din Legea nr. 287/2003 privind Codul Civil,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c),alin.(5)litera a) , art. 45 alin.(3) și art. 115 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația public locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptăm prezentaH O T Ă R Â R E:


Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.5222 din 16 IUNIE 2016, încheiat între Primăria Peciu Nou și d-nul CHINDRIȘ ALIN-IULIAN, pentru terenul cu suprafață de 353 mp. din totalul de1353 mp. evidențiat în CF 403031 Peciu Nou, (nr.CF vechi 3573) cu nr. cadastral A1203/1/82/99, de la data de 16.06.2017 , până la data de 09.05.2020.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Primarul comunei, prin compartimentele de resort.Art.3 Hotărârea va fi comunicată prin grija secretarului comunei:
- Primarului comunei Peciu Nou,
- Compartimentelor buget-finanțe și urbanism amenajare teritoriu,
- domnului CHINDRIȘ ALIN-LUCIAN , domiciliat în Peciu Nou nr.282, județul Timiș,- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş- contencios administrativ;
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia
Rezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0