ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 49
din 15.05.2019
privind aprobarea vânzării terenului proprietate privată a comunei Peciu Nou, evidențiat în CF 401839, la cererea proprietarilor construcției cu destinația locuință


Consiliul Local al comunei Peciu Nou județul Timiș, întrunit în ședință ordinară din data de 15 mai 2019;

Având în vedere:
- Referatul nr.IN 616 din 10.04. 2019 întocmit de doamna Pozsar Silvia, inspector superior la compartimentul buget-finanțe,
- Cererea nr. 3071 din 2 aprilie 2019, prin care proprietarii construcției cu destinația lcouință, evidențiată în CF 401839-C1 Peciu Nou, solicită cumpărarea suprafeței de teren, aferentă construcției,
- prevederile contractului de concesionare nr.5086/22.06.2011, cu modificările ulterioare,
- Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Peciu Nou prin care se acordă aviz favorabil,

Ținând cont de :
-Hotărârea consiliului local nr. 158 din 17 decembrie 2018 prin care s-a aprobat procedura de vânzare a bunurilor imobile terenuri și/sau construcții, proprietateprivată a comunei Peciu Nou;
-prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, coroborat cu dispoziţiile art. 123 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) art.5 lit.lit.b) și art.123 și în temeiul prevederilor art 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată , cu modificările și completările ulterioare,

Adoptăm prezentaH O T Ă R Â R E:

Art.1: Se emite acordul de principiu, în vederea vânzării terenului în suprafață de 790 mp., situat în intravilanul localității Peciu Nou nr. 1110/20 , înscris în CF 401839 Peciu Nou, nr. cadastral 401839, către numiții BALAMOTI MARIA și BALAMOTI CRISTIAN-GHEORGHE , în baza unui drept legal de preemțiune, în calitate de proprietari asupra imobilului construcție cu destinația locuință în regim Parter, edificată pe terenul mai sus menționat.Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi pentru, din totalul de 10 consilieri în funcție.

Art.2: Se împuternicește Primarul comunei prin aparatul de specialitate, cu întocmirea Raportului de Evaluare .
Art.3: Prezenta hotărâre, se comunică; Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş, Primarului comunei Peciu Nou, Compartimentelor de specialitate, soților Balamoti Maria și Balamoti Cristian-Gheorghe, si se aduce la cunoştinţa clor interesați, prin publicare pe pagina de internet la adresa: www.primariapeciunou.ro
Președinte de ședință,
Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia
Rezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0