ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 76
din 15.05.2019
privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 2175 / 14.07.1999 încheiat între Primăria comunei Peciu Nou și doamna MOLDOVAN REGHINA, privind închirierea imobilului “casă și teren ”, situat în comuna Peciu Nou nr. 207, județul  Timiş


Consiliul Local al comunei Peciu Nou județul Timiș, întrunit în ședință ordinară în data de 15.05 2019;

Având în vedere:

- referatul cu nr.751/109.05.2019, întocmit de doamna Pozsar Silvia, inspector în cadrul compartimentului buget finanțe al Primăriei comunei Peciu Nou;
- cererea doamnei MOLDOVAN REGHINA, înregistrată la Primăria comunei Peciu Nou sub nr. 4151/9.05.2019;
- prevederile Legii nr. 114/1996, privind regimul închirierii locuinţelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1.275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996;
- prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei / m2) practicat pentru spațiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminele pentru salariati ale societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale si regiilor autonome, completat prin art. 26 alin. (2) și art. 30 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40 / 1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinatia de locuințe, cu modificările și completările ulterioare
- prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 465 și art. 466 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;
- raportul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Peciu Nou, care acorda aviz favorabil;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 123 alin. (1) și în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art. 1. – Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 2175/14.07.1999 încheiat între Primăria comunei Peciu Nou și doamna MOLDOVAN REGHINA, privind închirierea imobilului “casă și teren”, situat în comuna Peciu Nou nr. 207 , și teren aferent în suprafață de 719 mp. înscris în CF nr. 402521 Peciu Nou (nr. CF vechi 499 Peciu Nou), nr. top. 2079/138, de la data de 30.04.2019 până la data de 30.04.2024.

Art. 2. – Primarul comunei Peciu Nou, împreună cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei Peciu Nou, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului comunei Peciu Nou;
- Secretarului comunei Peciu Nou;
- Compartimentului Buget finanțe din cadrul primăriei comunei Peciu Nou;
- Doamnei MOLDOVAN REEGHINA.
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-LidiaRezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0