ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 22
din 26.02.2019
referitor la  modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 32/12.04.2002, privind însușirea inventarului domeniului public al comunei Peciu Nou, cu completările și modificările ulterioareConsiliul local al comunei Peciu Nou județul Timiș;

Văzând Expunerea de motive nr. 249 din 18.02. 2019 întocmită de Primarul comunei Peciu Nou, pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.32/12.04.2002 privind însușirea inventarului domeniului public al comunei Peciu Nou, cu completările și modificările ulterioare, precum și avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Analizând raportul de specialitate nr.248 din 18.02.2019 întocmit de Comisia de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc inventarul public proprietatea comunei Peciu Nou prin care se propune Consiliului local al comunei Peciu Nou , aprobarea actualizării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Peciu Nou,

Având în vedere :

Hotărârile Consiliului local adoptate în perioada 2011-2017, pentru modificarea și completarea pozițiilor în anexa cuprinzând bunurile de interes public proprietatea comunei Peciu Nou ,

În conformitate cu prevederile art.3 alin.(4) și art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public cu modificările și completările ulterioare, precum și a Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, aprobate prin H.G.R. nr. 548/1999,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.”c” și art.45 alin.(1)și alin.(3) , art. 115 alin.(1) lit.”b” și art.121-124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația public locală republicată,

Adoptăm prezentaH O T Ă R Â R E:

Art.1: Anexa la Hotărârea Consiliului local nr. 32/12.04.2002, privind însușirea inventarului domeniului public al comunei Peciu Nou județul Timiș, cu completările și modificările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:(1) Modificări :

- Poziția 1,

- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, care va avea următorul conținut:1.3.7.2, 1.3.7.1, 1.3.7.1;
- coloana nr.(2) ” denumirea bunurilor” se înscrie ”Drum comunal 40”;
- coloana nr.(3) ”elemente de identificare”, se înscrie ” CF 407077, nr.cad.407077, suprafața 15.ooo mp.,parcela DC 40
- coloana nr.(5)” valoarea de inventar, care va avea următorul cuprins:”6.772.740, 5.135.200, 1.594.990, 42.550” ( HCL 159/29.11.1997);
- coloana nr.(6) ”situația juridică actuală”se înscrie : domeniul public comuna Peciu Nou , HCL nr.78 din 20.06.2017;

- Poziția 2,

- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, care va avea următorul conținut:” 1.3.7.2”,
- coloana nr.(3) ”elemente de identificare”, cu următorul conținut:modernizat 74.000 mp.”
- coloana nr.(5)” valoarea de inventar, care va avea următorul cuprins:”9.716.800”;

- Poziția 3,

- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, care va avea următorul conținut:”1.3.7.2”,
- coloana nr.(3) ”elemente de identificare”, cu următorul conținut:pietruit 25.200 mp.”,
- coloana nr.(5)” valoarea de inventar, care va avea următorul cuprins:”890.240”.

- Poziția 4,

- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, care va avea următorul conținut:”1.3.7.2, 1.3.7.1,
- coloana nr.(3) ”elemente de identificare”, cu următorul conținut:modernist 87.000 mp., pietruit 34.300 mp.,
- coloana nr.(5)” valoarea de inventar, care va avea următorul cuprins:”11.423.900, 1.211.910.
- Poziția 5,
- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, care va avea următorul conținut:”1.3.7.1”, cu subpunctele 5.1-5.51, cod clasificare 1.3.7.1

- coloana nr.(2) ”denumirea bunurilor”, va avea următorul cuprins:
Străzi cu trotuare, DS1, DS5, DS6, DS7,DS8, DS9, DS10, DS11, DS12, DS13, DS15, DS16, DS17, DS18, DS20, DS21, DS24, DS25, DS26, DS27, DS28, DS28, DS29, DS32, DS33/1,DS33/2, DS34, DS 36, Lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5, lot 6, lot 7, lot 8, lot 9, lot 10, lot 11 lot 12, lot 13, lot 14, lot 14/1, lot 15, lot 16, lot 17, lot18, lot 19, lot 20, lot 21, lot 22, lot 23, coloana nr.(3) ” elemente de identificare”, va avea următorul cuprins:
- CF 406804 Peciu Nou, nr.cadastral 406804 suprafața 4634 mp.
- CF 406546 Peciu Nou, nr.cadastral 406546, suprafața 8613 mp., drum pietruit, pământ stabilizat și balast.
- CF 406324 Peciu Nou, nr.cadastral 406324, suprafața 5364 mp., drum pietruit, pământ stabilizat și balast.
- CF 406303 Peciu Nou, nr.cadastral 406303, suprafața 5193 mp.
- CF 406302 Peciu Nou, nr.cadastral 406302, suprafața 6389 mp., drum pietruit,
- CF 406289 Peciu Nou, nr.cadastral ,406289 suprafața 6389 mp.
- CF 407058 Peciu Nou, nr.cadastral ,407058 suprafața 5643 mp.
- CF 407049 Peciu Nou, nr.cadastral ,407049 suprafața 2287 mp.

- CF 407059 Peciu Nou, nr.cadastral ,407059 suprafața 2591 mp.
- CF 407048 Peciu Nou, nr.cadastral ,407048suprafața 3454mp.
- CF 407060 Peciu Nou, nr.cadastral ,407060 suprafața 2042 mp.
- CF 406603 Peciu Nou, nr.cadastral , 406603 suprafața 1683 mp.
- CF 406807 Peciu Nou, nr.cadastral ,406807 suprafața 2828mp.
- CF 406605 Peciu Nou, nr.cadastral 406605, suprafața 2858 mp.
- CF 402602 Peciu Nou, nr.cadastral 402602, suprafața 5718 mp.
- CF 406549 Peciu Nou, nr.cadastral 406549, suprafața 3562 mp.
- CF 406604 Peciu Nou, nr.cadastral 406604, suprafața 4977 mp.
- CF 406542 Peciu Nou, nr.cadastral 406542 , suprafața 4389 mp.
- CF 406541 Peciu Nou, nr.cadastral 406541, suprafața 4795mp.
- CF 406547 Peciu Nou, nr.cadastral 406547, suprafața 5294 mp.
- CF 407051 Peciu Nou, nr.cadastral 407051, suprafața 4351 mp.
- CF 407046 Peciu Nou, nr.cadastral 407046, suprafața 4408 mp.
- CF 406543 Peciu Nou, nr.cadastral 406543, suprafața 4544 mp.
- CF 407070 Peciu Nou, nr.cadastral 407070, suprafața 4004 mp.
- CF 407047 Peciu Nou, nr.cadastral 407047, suprafața 5678 mp.
- CF 406174 Peciu Nou, nr.cadastral 406174, suprafața 4643 mp.
- CF 407045 Peciu Nou, nr.cadastral 407045, suprafața 1416 mp.
- CF 405509 Peciu Nou, nr.cadastral 405509, suprafața 10477 mp.
- CF407310 Peciu Nou, nr.cadastral 407310, suprafața 1203 mp.
- CF 407191 Peciu Nou, nr.cadastral 407191, suprafața 2665 mp.
- CF 407385 Peciu Nou, nr.cadastral 407385, suprafața 2550 mp.
- CF 407335 Peciu Nou, nr.cadastral 407335, suprafața 5003 mp.
- CF 407199 Peciu Nou, nr.cadastral 407199, suprafața 1669 mp.
- CF 407192 Peciu Nou, nr.cadastral 407192, suprafața 399 mp.
- CF 407187 Peciu Nou, nr.cadastral 407187, suprafața 2899 mp.
- CF 407209 Peciu Nou, nr.cadastral 407209, suprafața 244 mp.
- CF 407194 Peciu Nou, nr.cadastral 407194, suprafața 703 mp.
- CF407219 Peciu Nou, nr.cadastral 407219, suprafața 1663 mp.
- CF 407707 Peciu Nou, nr.cadastral 407707, suprafața 1126 mp.
- CF 407198 Peciu Nou, nr.cadastral 407198, suprafața 770 mp.
- CF 407351 Peciu Nou, nr.cadastral 407351, suprafața 3775 mp.
- CF 407236 Peciu Nou, nr.cadastral 407236, suprafața 3372 mp.
- CF 407050 Peciu Nou, nr.cadastral 407050, suprafața 1852 mp.
- CF 407195 Peciu Nou, nr.cadastral 407195, suprafața 4049 mp.
- CF 407203 Peciu Nou, nr.cadastral 407203, suprafața 3464 mp.
- CF 407202 Peciu Nou, nr.cadastral 407202, suprafața 2705 mp.
- CF 407235 Peciu Nou, nr.cadastral407235 , suprafața 2927 mp.
- CF 407197 Peciu Nou, nr.cadastral 407197, suprafața 860 mp.
- CF 407393 Peciu Nou, nr.cadastral 407393, suprafața 789 mp.
- CF 407201 Peciu Nou, nr.cadastral 407201, suprafața 855 mp.
- CF407196 Peciu Nou, nr.cadastral 407196, suprafața 1007 mp.
- CF407189 Peciu Nou, nr.cadastral 407189, suprafața 4412 mp.

- coloana nr. (4) ”Anul dobândirii sau dării în folosință”, va avea următorul cuprins: ”peste 25 de ani; 2014;

- coloana nr. (5) ” valoarea de inventar”,se va înscrie 6.954.443 lei, la sbpct.5.2 -762.941,
la 5.3 – 475.548, la 5.4 – 460.001, la 5.6 – 566.173, la 5.12 – 148.931, la 5.14- 252.906, la
5.15- 506.926, la 5.16- 316.034, la 5.17- 440689, la 5.15- 389.173, la 5.19- 425.315, la 5.20-

468.758, la 5.23- 403.008;
- coloana nr. (6)” situația juridică actuală” , se va înscrie:HCL 62/29.09.2016,(ptr. DS 1, DS17,) HCL 20/27.01.2016, HCL 82/25/06/2015( Ptr. DS 6,7,8 și DS 9), HCL 78/29.06.2017 (pentru DS 10-DS 15, DS 28, DS 32,,DS 33/1, DS34, lot 14/1, ) , HCL 39/31.03.2016 (ptr.DS 16, DS18, DS24), HCL 10/27.01.2016 (pentru DS 21), HCL 22/01.02.2016( pentru DS25-DS27, DS 29) HCL 15/19.03.2014( pentru DS 33/2, DS 36), HCL 126/28.09.2017( pentru Lot1 – lot 14, Lot 16,) HCL 127/28.09.2017(pentru Lot17-lot 23).

- Poziția 6,

- coloana nr.(1)”cod clasificare”, se va înscrie 2.1.24.4.2,
- coloana nr.(5)valoarea de inventar”, se va înscrie 35.000,

- Poziția 7,

- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, se va înscrie: 1.8.1, 1.8.1, 1.8.12, 188, 1.88.11, 1.8.6, 2.1.17, 1.2;
- coloana nr.(3) ”elemente de identificare”, se va înscrie :2 bucăți, 2 bucăți, 1 bucată,1 bucată,1 bucată,1 bucată, 16 km., 3 bucăți;
- coloana nr.(4) ” Anul dobândirii sau dării în folosință”, va cuprinde anii 1970și 1972,
- coloana nr.(5) ” Valoare de inventar”, va avea următorul cuprins: 2.186.000, 598.000, 309.000, 316.000, 6.000, 88.000, 116.000, 753.000, - ;

- Poziția 8,

- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, se va înscrie 1.1.1;
- coloana nr.(5) ” Valoare de inventar”, va avea următorul cuprins: 13.690 lei
- coloana nr.(6) ”Situația juridică actuală” se va înscrie HCL 80/28.05.2014;

- Poziția 9,

- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, se va înscrie 1.5.12;
- coloana nr.(5) ” Valoare de inventar”, va avea următorul cuprins:1.317.122 lei

- Poziția 10,
- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, se va înscrie 9.2.2;
- coloana nr.(3)” elemente de identificare” , va avea următorul cuprins: CF 400.998 Peciu Nou, nr.top. 50173,suprafața 14892mp.,
-coloana nr.(5) ” valoarea de inventar”,va avea următorul cuprins: ”903.176 lei”
-coloana nr.(6) ”situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: ”Comuna Peciu Nou HCL nr.73/2003”.

Poziția 11,
- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, se va înscrie : 9.2.2, 9.2.1;
- coloana nr.(2) ”denumirea bunurilor” va avea următorul cuprins: Teren sport cu casa nr. 401 B/2 și teren intravilan,
-coloana nr.(3) ”elemente de identificare”, va avea următorul cuprins:” CF403563, nr.cad.403563/C1, 8788mp,CF400907,nr.cad.217/b/17/31/a/118/3/1/1/68/1/1/1/a/1/1/2/1/b în suprafață de 250 mp.
- coloana nr.(5) ” Valoare de inventar”, va avea următorul cuprins: 214.000 lei( în baza HCL nr.54/2012.- coloana nr.(6) ”Situația juridică actuală”, se va înscrie HCL 54/25.10.20112;

-Poziția 13,

- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, se va înscrie : 1.6.4, 9.2.1
- coloana nr.(2) ”denumirea bunurilor”, se va înscrie teren cu construcție, sediul Primariei Peciu Nou și anexă, nr.189;
- coloana nr.(5) ” Valoare de inventar”, va avea următorul cuprins:510.422 lei , 44000 lei;

-Poziția 14,

- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, se va înscrie :1.6.2, 9.2.1, 9.2.1
- coloana nr.(2) ”denumirea bunurilor”, se va înscrie Teren cu construcție Cămin cultural în Peciu Nou nr. 252 și teren pentru construcție Grădiniță;
- coloana nr.(3) ”elemente de identificare”, va avea următorul cuprins:CF 406797 Peciu Nou, nr. cad. 406797, suprafața 1305 mp.; CF 406798 Peciu Nou, nr.cad.406798, suprafața 1645 mp.
- coloana nr.(5) ” Valoare de inventar”, va avea următorul cuprins:954.385 lei, 93.765 lei;
- coloana nr.(6) ”Situația juridică actuală”, se va înscrie:HCL 97/16.04.2009 , HCL 78/10.10.2016;

-Poziția 15,

- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, se va înscrie :1.6.2, 1.6.2;
- coloana nr.(2) ”denumirea bunurilor”, se va înscrie: Construcție Grădiniță și teren în Peciu Nou nr. 62 și Construcție Școală Generală și teren în Peciu Nou nr. 62 A”,
- coloana nr.(3) ”elemente de identificare”, va avea următorul cuprins: CF 405410 Peciu Nou, nr. top.405410, suprafața 1200 mp.; CF 405411 Peciu Nou, nr. cadastral 405411 în suprafață de 974 mp.
- coloana nr.(5) ” Valoare de inventar”, va avea următorul cuprins: 649.400 lei, 490.518 lei;
- coloana nr.(6) ”Situația juridică actuală”, se va înscrie:HCL 34/27.03.2014;

-Poziția 16,

- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, se va înscrie :1.6.2, 1.6.2;
- coloana nr.(2) ”denumirea bunurilor”, se va înscrie: Construcție Centru de asistnță după programul școlar, de tip afterschool și teren în Peciu Nou nr. 62,
- coloana nr.(3) ”elemente de identificare”, va avea următorul cuprins: CF 400681 Peciu Nou, nr. top.27-28/a/b/1/2, suprafața 1000 mp.;
- coloana nr.(4) ” anul dobândirii sau dării în folosință”, va avea următorul cuprins: 1878, 2015 și peste 25 ani;
- coloana nr.(5) ” Valoare de inventar”, va avea următorul cuprins: 572000 lei;

-Poziția 22,

- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, se va înscrie :9.2.1;
- coloana nr.(3) ”elemente de identificare”, va avea următorul cuprins: CF 401250 Peciu Nou, nr. top.93/b, suprafața 342 mp.; CF 401249 Peciu Nou, nr. top.124 , suprafața 1086 mp.
- coloana nr .(5) ” Valoare de inventar”, va avea următorul cuprins: 18468 lei, 61.902 lei;

-Poziția 24,
- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, se va înscrie :9.2.1, 1.6.2; 1.6.2- coloana nr.(2)”denumirea bunurilor”, se va înscrie: Construcție Liceul Peciu Nou și teren aferent ; Teren intravilan în Peciu Nou; Teren cu Sală de sport în Peciu Nou nr. 309;
- coloana nr.(3) ”elemente de identificare”, va avea următorul cuprins: CF 405882 Peciu Nou, nr. top.405882, suprafața 2288 mp.; CF 406945 Peciu Nou, nr. cadastral 406945 în

suprafață de 4128 mp; CF 402431 Peciu Nou, nr. cad. 402431 suprafața 1643 mp.
- coloana nr.(5) ” Valoare de inventar”, va avea următorul cuprins: 1.048.416 lei, 133.779 lei,2.172.651 lei;
- coloana nr.(6) ”Situația juridică actuală”, se va înscrie:Comuna Peciu Nou, HCL 190/28.11.2013, HCL 112/21.12.2016;

-Poziția 26

- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, se va înscrie :1.6.3.2;
- coloana nr.(2) ”denumirea bunurilor”, Teren cu construcție Remiză pompieri în Peciu Nou nr. 401;
- coloana nr.(3) ”elemente de identificare”, va avea următorul cuprins: CF 402314( CF vechi 802), Peciu Nou, nr. top217/a/51/a, suprafața 146 mp.;
- coloana nr.(5) ” Valoare de inventar”, va avea următorul cuprins: 42.000 lei;
- coloana nr.(6) ”Situația juridică actuală”, se va înscrie:Comuna Peciu Nou, proprietate publică, HCL 112/28.07.2011;

- Poziția 27

- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, se va înscrie :1.4.6;
- coloana nr.(3) ”elemente de identificare”, se va înscrie 4 bucăți
- coloana nr.(5) ” Valoare de inventar”, va avea următorul cuprins: 67 lei/mp;

-Poziția 28

- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, se va înscrie :1.3.1.1;
- coloana nr.(2) ”denumirea bunurilor” se va înscrie : Stație autobus Manhnattan;
- coloana nr.(4) ” anul dobândirii sau dării în folosință” , se va înscrie 2018;
- coloana nr.(5) ” Valoare de inventar”, va avea următorul cuprins:18.683 lei;

-Poziția 29

- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, se va înscrie :1.3.1.1;
- coloana nr.(2) ”denumirea bunurilor” se va înscrie : Stație autobus Mahnattan;
- coloana nr.(4) ” anul dobândirii sau dării în folosință” , se va înscrie 2018;
- coloana nr.(5) ” Valoare de inventar”, va avea următorul cuprins:18.683 lei;

-Poziția 30

- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, se va înscrie :1.3.1.1;
- coloana nr.(2) ”denumirea bunurilor” se va înscrie : Stație autobus Mahnattan;
- coloana nr.(4) ” anul dobândirii sau dării în folosință” , se va înscrie 2018;
- coloana nr.(5) ” Valoare de inventar”, va avea următorul cuprins:18.683 lei;

-Poziția 31
- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, se va înscrie :1.3.1.1;
- coloana nr.(2) ”denumirea bunurilor” se va înscrie : Stație autobus Mahnattan;
- coloana nr.(4) ” anul dobândirii sau dării în folosință” , se va înscrie 2018;- coloana nr.(5) ” Valoare de inventar”, va avea următorul cuprins:18.683 lei;

-Poziția nr. 32

- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, se va înscrie :1.3.7.1;

- coloana nr.(2) ” denumirea bunurilor” va avea următorul cuprins:”Străzi cu trotuare : Strada 1 a, Strada 2 a, Strada 3a, DS: 1, 2, 3, 4/2, 5, 7, 8/1, 9, 9/1, 10, 10/1, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17/2, 18, 19, 21/2, 24, 26, 28 ȘI Cv 30LL 6/1;

- coloana nr.(3)” elemente de identificare” , va avea următorul cuprins: Lungime 9,1 km pietruit, CF405453 Peciu Nou, nr. cad 405453, în suprafață de 21.240 mp. DS 21/1 875 mp. , CF 406194 Peciu Nou, nr. cad 406194, în suprafață de 25.452 mp. DS 17/1,875 m , CF 405452 Peciu Nou, nr. cad 405452, în suprafață de 2081 mp. DS 23, CF 405477 Peciu Nou, nr. cad. 405477, în suprafață de 4276 mp. DS 20, CF405447 Peciu Nou, nr. cad. 405447, în suprafață de 3287 mp. DS 11/1, CF 405450 Peciu Nou, nr. cad. 405450, în suprafață de 2703 mp. DS 11, cu 560 m, CF 406707 Peciu Nou, nr. cad. 406707, în suprafață de 1864 mp. CF 407708 Peciu Nou, nr. cad. 406708, în suprafață de 1899 mp. CF 406704 Peciu Nou, nr. cad.406704, în suprafață de 1605 mp. CF 406819 Peciu Nou, nr. cad 406819, în suprafață de 23.965 mp. CF 406716 Peciu Nou, nr. cad 406716, în suprafață de 3805 mp. CF 406724 Peciu Nou, nr. cad 406724, în suprafață de 3285 mp. CF 406816 Peciu Nou, nr. cad 406816, în suprafață de 31.687 mp. CF 406703 Peciu Nou, nr. cad 406703, în suprafață de2133 mp. CF 406723 Peciu Nou, nr. cad 406723, în suprafață de 3407 mp. CF 406820 Peciu Nou, nr. cad 406820, în suprafață de 3211 mp. CF 406709 Peciu Nou, nr. cad 406709, în suprafață de 2167 mp. CF 406717 Peciu Nou, nr. cad 406717, în suprafață de2825 mp. CF 406722 Peciu Nou, nr. cad 406722, în suprafață de 393 mp. CF406705 Peciu Nou, nr. cad 406705, în suprafață de 1306 mp. CF 406715 Peciu Nou, nr. cad 406715, în suprafață de 1527 mp. CF 406718 Peciu Nou, nr. cad 406718, în suprafață de 6029 mp. CF 406740 Peciu Nou, nr. cad, 406740 în suprafață de 9284 mp. CF 406729 Peciu Nou, nr. cad 406729, în suprafață de 12643 mp. CF406732 Peciu Nou, nr. cad 406732, în suprafață de 3180 mp. CF 406728 Peciu Nou, nr. cad 406728, în suprafață de 3463 mp., CF 406818 Peciu Nou, nr. cad 406818, în suprafață de 5454 mp. CF 406727 Peciu Nou, nr. cad 406727, în suprafață de 1745 mp. CF 406726 Peciu Nou, nr. cad 406726, în suprafață de 1891 mp. CF 406739 Peciu Nou, nr. cad 406739, în suprafață de 3262 mp. CF 407315 Peciu Nou, nr. cad 407315, în suprafață de 3052 mp.
-coloana nr.(4)” anul dobândirii sau dării în folosință” va avea următorul cuprins: ” peste 25 de ani și 2014”.
-coloana nr.(5) ” valoarea de inventar”,va avea următorul cuprins: ” 1.217.520 lei, 1.458.396 lei, 118.863 lei, 245.348 lei, 188.486 lei,155.169 lei, 106.872 lei, 108.677 lei, 91.915 lei,1.373.195 lei, 218.515 lei, 188.555 lei, 1.815.801 lei, 122.059 lei, 195.361 lei, 183.853 lei, 123.841 lei, 161.975 lei, 23.085 lei, 75.038 lei, 87.121 lei, 345.667 lei, 531.532 lei, 724.789 lei, 182.140 lei, 198.649 lei, 1.217.520 lei, 182.140 lei, 100.135 lei, 108493 lei, 187.026 lei, -”.
-coloana nr.(6) ”situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: ”HCL 15/19.03.2014, ( DS 11, 11/1, 17/1, 20, 21/1, și DS 23), HCL 9/15.07.2016,( DS 1, 2, 3, 4/2, 5, 7, 8/1, 9, 9/1, 10, 10/1, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17/2, 18, 19, 21/2, 24, 26 28),HCL 144/26.10.2017, pentru CV 30LL 6/1.

Poziția nr.33,

-coloana nr.(1), ”cod clasificare”,se va înscrie: 1.3.17.2

Poziția nr. 34,


-coloana nr.(1), ”cod clasificare”,se va înscrie:1.8.1, 1.8.12, 1.8.6;
-coloana nr.(2) ” denumirea bunurilor” va avea următorul cuprins:” Sistem de alimentare cu apă în localitatea Diniaș, puț forat nr.1, stație de pompare, conducte de distribuire apă, teren aferent;
-coloana nr.(3)” elemente de identificare” , va avea următorul cuprins: ” 1 buc., 1 buc., 5,8 km., CF 405724, nr.cad.405724, suprafața de 4694 mp.
-coloana nr.(5) ” valoarea de inventar”,va avea următorul cuprins: ” 1.013.962 lei”, din care : 619.000 lei, 149.962 lei, 245.000 lei ;
-coloana nr.(6) ”situația juridică actuală” se completează cu următorul cuprins: ” HCL 130/25.09.2014”

Poziția nr.35,

-coloana nr.(1), ”cod clasificare”,se va înscrie:1.1.1
-coloana nr.(3)” elemente de identificare” , va avea următorul cuprins:CF 400699 Peciu Nou, nr.top.400699, suprafața 11712 mp.;
-coloana nr.(6) ”situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: ” HCL 110/14.05.2009”;


Poziția nr. 36,

-coloana nr.(1), ”cod clasificare”,se va înscrie: 9.2.2
-coloana nr.(3)” elemente de identificare” , va avea următorul cuprins: CF 407793,Peciu Nou , nr.cadastral 407793, suprafața 1698 mp CF407794 Peciu Nou, nr.top.407794, suprafața 1670 mp., CF 407797 Peciu Nou, top.nr. 407797 suprafața 1706 mp.;
-coloana nr.(6) ”situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: ” Proprietate publică, comuna Peciu Nou, HCL 77 din 26.07.2018, HCL 106/27.09.2018 ”;

Poziția nr.38,

-coloana nr.(1), ”cod clasificare”,se va înscrie:1.6.2, 9.2.1;
-coloana nr.(2) ” denumirea bunurilor” va avea următorul cuprins: Cămin cultural în localitatea Diniaș nr. 199/b;
-coloana nr.(3)” elemente de identificare” , va avea următorul cuprins: ” CF 401614, nr. top.166/1 în suprafață de 1035 mp.,
-coloana nr.(5) ” valoarea de inventar”,va avea următorul cuprins: ”509.805 lei”,
-coloana nr.(6) ”situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: ”Comuna Peciu Nou cu HCL nr.32/12.04.2002

Poziția nr.41,

-coloana nr.1, ”cod clasificare”,se va înscrie:1.4.6;
-coloana nr.(3)” elemente de identificare” , se va înscrie 3 bucăți.
-coloana nr.(5) ” valoarea de inventar”,va avea următorul cuprins:67 lei/mp.

Poziția nr.42

- coloana nr.(1) ”cod clasificare”, se va înscrie :1.3.1.1;
- coloana nr.(2) ”denumirea bunurilor” se va înscrie : Stație autobus Mahnattan;
- coloana nr.(3)” elemente de identificare” , va avea următorul cuprins: 2 bucăți
- coloana nr.(4) ” anul dobândirii sau dării în folosință” , se va înscrie 2018;
- coloana nr.(5) ” Valoare de inventar”, va avea următorul cuprins:18.683 lei;
Poziția nr.43,

coloana nr.(1) ”cod clasificare”, se va înscrie :1.3.7.1;
-coloana nr.(2) ” denumirea bunurilor” va avea următorul cuprins: Străzi cu trotuare: Strada 1 b- DS 21/2, DS 21/1, DS 1,DS2, DS3, DS4, DS5, DS6, DS7, DS8, DS9, DS10, DS11, DS12, DS13, DS14, DS15, DS16, DS17, DS 18, DS 20, 22, 23, 24;
-coloana nr.(3)” elemente de identificare” , va avea următorul cuprins: Lungime 10,0 km pietruit, CF407299 Peciu Nou, nr. cad 407299, în suprafață de 7654 mp., CF 407297 Peciu Nou, nr. cad 407297, în suprafață de 19380 mp., CF 406507 Peciu Nou, nr. cad 406507, în suprafață de 1825 mp. CF 407263 Peciu Nou, nr. cad. 407263, în suprafață de 381 mp. DS 2/1, CF407265 Peciu Nou, nr. cad. 407265, în suprafață de 476 mp. DS 2/2, CF 407294 Peciu Nou, nr. cad. 407294, în suprafață de 12.606 mp. DS 3/1, CF 407296 Peciu Nou, nr. cad. 407296, în suprafață de 5540 mp. DS 3/2,CF 406494 Peciu Nou, nr. cad. 406494, în suprafață de 4019 mp. CF 406535 Peciu Nou, nr. cad.406535, în suprafață de 1612 mp. CF 407279 Peciu Nou, nr. cad 407279, în suprafață de 236 mp.DS 6/1, CF 407281 Peciu Nou, nr. cad 407281, în suprafață de 126 mp.DS 6/2 CF 407285 Peciu Nou, nr. cad 407285, în suprafață de 12783 mp. DS7/1,CF 407287 Peciu Nou, nr. cad 407287, în suprafață de 15670 mp. DS 7/2,CF 406493 Peciu Nou, nr. cad 406493, în suprafață de 3017 mp. CF 406498 Peciu Nou, nr. cad 406498, în suprafață de 3304 mp,. CF 407260 Peciu Nou, nr. cad 407260, în suprafață de 506 mp. DS10/1, CF 407262 Peciu Nou, nr. cad 407262, în suprafață de 321 mp.DS 10/3, CF 406719 Peciu Nou, nr. cad 406719, în suprafață de 3522 mp. CF 407291 Peciu Nou, nr. cad 407291, în suprafață de 18.703 mp.DS 12/1, CF407293 Peciu Nou, nr. cad 407293, în suprafață de 14350 mp.DS 12/2, CF 406496 Peciu Nou, nr. cad 406496, în suprafață de 2498 mp. CF 406741 Peciu Nou, nr. cad 406741, în suprafață de 3444 mp. CF 407282 Peciu Nou, nr. cad, 407282 în suprafață de 590 mp.DS15/1, CF 407284 Peciu Nou, nr. cad 407284, în suprafață de 562 mp.DS15/2, CF406495 Peciu Nou, nr. cad 406495, în suprafață de 3484 mp. CF 407266 Peciu Nou, nr. cad 407266, în suprafață de 25647 mp.DS17/1, CF 407268 Peciu Nou, nr. cad 407268, în suprafață de 15623 mp. DS17/2, CF 407305 Peciu Nou, nr. cad 407305, în suprafață de 430 mp. DS18/1, CF 407307 Peciu Nou, nr. cad 407307, în suprafață de 569 mp. DS18/2,CF 406725 Peciu Nou, nr. cad 406758, în suprafață de 3340 mp. , CF 407043 Peciu Nou, nr. cad 407043, în suprafață de 3642 mp.
CF 407066 Peciu Nou, nr. cad 407066, în suprafață de 2758 mp. CF 406737 Peciu Nou, nr. cad 406737, în suprafață de 1774 mp.
-coloana nr.(5) ” valoarea de inventar”,va avea următorul cuprins: ”10.730.366 lei”,
-coloana nr.(6) ”situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: ” HCL 15/19.03.2014 ( Strada 1b-DS 21/2, DS 21/1) HCL 134/29.10.2015 ( DS 1-DS16) HCL 18/28.07.2016 ( DS17, 18, 24) HCL 10/15.07.2016 ( DS 20) HCL 79/219.06.2017( DS 22, 23) .

Poziția nr.44,

-coloana nr.(1) ” cod de clasificare”, se înscrie 2.1.24.4.2;

Poziția nr.45,

-coloana nr.(1) ” cod de clasificare”, se înscrie 1.1.1;

Poziția nr.47,

-coloana nr.(1) ” cod de clasificare”, se înscrie 1.6.2, 9.2.1;
-coloana nr.(2) ” denumirea bunurilor” va avea următorul cuprins: Imobilul cu nr. 148 compus din casă și cămin cultural”.


-coloana nr.(3)” elemente de identificare” , va avea următorul cuprins: CF 401514 Peciu Nou, nr. cad. 224-225 C1, 224-225-C2”
-coloana nr.(5) ” valoarea de inventar”,va avea următorul cuprins: 453.000 lei;
-coloana nr.(6) ”situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: ”Comuna Peeciu Nou conform HCL 32/12.04.2002”.

Poziția nr.48,

-coloana nr.(1) ” cod de clasificare”, se înscrie 1.6.2, 9.2.1,
-coloana nr.(3)” elemente de identificare”se va completa cu următoarele: CF 401441Peciu Nou (CF vechi 185), nr. top.287, suprafața de 3492 mp.
-coloana nr.(6) ”situația juridică actuală” se completează cu următorul cuprins: ” Comuna Peciu Nou proprietate publică, legea nr.1/09.02.2011, HCL 24/27.02.2018;

Poziția nr. 53,

- coloana nr.(1) ” cod de clasificare”, se înscrie 1.1.3.1,
- coloana nr.(2) ”denumirea bunurilor” se va înscrie : Stație autobus Mahnattan;
- coloana nr.(3)” elemente de identificare” , va avea următorul cuprins: 1 bucată
- coloana nr.(4) ” anul dobândirii sau dării în folosință” , se va înscrie 2018;
- coloana nr.(5) ” Valoare de inventar”, va avea următorul cuprins:18.683 lei;

Poziția nr. 54,

- coloana nr.(1) ” cod de clasificare”, se înscrie 1.3.7.1,

Poziția nr.55,

-coloana nr.(1) ” cod de clasificare”, se înscrie 9.2.1,
-coloana nr.(2)”denumirea bunurilor” va avea următorul cuprins:” Teren pentru construcții-Stație de epurare localitatea Peciu Nou și teren extravilan”.
-coloana nr.(3)” elemente de identificare” , va avea următorul cuprins:” CF 402558 Peciu Nou, nr. cad. 402558 în suprafață de 44.197 mp., CF 402599 Peciu Nou, nr. cad.402599 în suprafață de 1813 mp.
-coloana nr.(5) ” valoarea de inventar”,va avea următorul cuprins: ”138.030 lei”.
-coloana nr.(6) ”situația juridică actuală”,va cuprinde următorul conținut: Domeniul public Comuna Peciu Nou, conform HCL 41/2008, HCL 50/2011;

Poziția nr.56,

-coloana nr.(1) ” cod de clasificare”, se înscrie 1.3.7.1.
-coloana nr.(3)” elemente de identificare” , va avea următorul cuprins:”CF 404620 Peciu Nou, nr. cad.50029, în suprafață de 7333 mp.
-coloana nr.(5) ” valoarea de inventar”,va avea următorul cuprins: ”146660 lei”
-coloana nr.(6) ”situația juridică actuală”,va cuprinde următorul conținut: Domeniul public Comuna Peciu Nou, conform HCL 41/2008, 162/17.12.2018 ;

Poziția nr.57,

-coloana nr.(1) ” cod de clasificare”, se înscrie 9.2.1
-coloana nr.(3)” elemente de identificare” , va avea următorul cuprins:”CF400963 Peciu Nou, nr.cad.400963 (nr.cad.vechi 172), suprafața 1460 mp.;
-coloana nr.(5) ” valoarea de inventar”,va avea următorul cuprins: ”29.200 lei”;
-coloana nr.(6) ”situația juridică actuală”,va cuprinde următorul conținut: Domeniul

public Comuna Peciu Nou, conform HCL 41/2008;

Poziția nr.58,

-coloana nr.(1) ” cod de clasificare”, se înscrie 1.8.12, 1.8.12, 1.8.6;
-coloana nr.(2) ” denumirea bunurilor” va avea următorul cuprins:” Rețea de canalizare și Stație de epurare în sat Sînmartinu Sîrbesc: Stație de epurare, Stație de pompare, rețea de canalizare, cămine de vizitare, teren aferent Stației de epurare”.
-coloana nr.(3)” elemente de identificare” , va avea următorul cuprins:” 1 buc., 1 buc., 3478 m, 43 buc., CF 400903 Peciu Nou, top.nr.400903, si suprafața de 1106 mp. ”
-coloana nr.(4)” anul dobândirii sau dării în folosință” va avea următorul cuprins: ”Rețea canalizare și Stație de epurare-2015, Teren-2009”;
-coloana nr.(5) ” valoarea de inventar”,va avea următorul cuprins: ” 1.526.800 lei”.
-coloana nr.(6) ”situația juridică actuală”,ca avea următorul cuprins:” Domeniul public comuna Peciu Nou,cu HCL 172/08.07.2009, HCL 95/2011”;

Poziția nr.59,

-coloana nr.(1) ” cod de clasificare”, se înscrie: 9.2.1, 1.5.9;
-coloana nr.(2) ” denumirea bunurilor” va avea următorul cuprins:” Teren cu platformă de depozitare a gunoiului de grajd, cuprinzând: perdea forestieră de protecție, platformă de depozitare, bazin colector efluent, împrejmuiri și porți, 2 piezometre, boxe material inerte, container material periculoase, drum incintă, cabină paznic, platformă individuală 75 buc. și record electric”
-coloana nr.(3)” elemente de identificare” , va avea următorul cuprins:”CF 400900 Peciu Nou nr.cad.400900 cu suprafața de 14189 mp.”
-coloana nr.(4)” anul dobândirii sau dării în folosință” va avea următorul cuprins: ”2009, 2011”
-coloana nr.(5) ” valoarea de inventar”,va avea următorul cuprins: ”283780 lei”.
-coloana nr.(6) ”situația juridică actuală”,se completează cu următorul conținut: ”Domeniul public comuna Peciu Nou, HCL 109/14.05.2009, HCL 95/2011”.

(2) COMPLETĂRI :

-Se completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Peciu Nou, atestat prin HCL nr. 32/12.04.2002, cu pozițiile nr. 60 la 74, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Precizăm că, pentru imobilele care fac obiectul prezentei hotărâri, nu au fost înregistrate cereri de retrocedare formulate în baza Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, imobilele nu sunt grevate de sarcini și nu fac obiectul unor litigii.

Art.2 Se aprobă abrogarea pozițiilor 2, 3, 4, 12, 18, 37, 46, 49 și 52 din ”Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Peciu Nou”, atestat prin HCL nr. 32/12.04.2002, cu modificările și completările ulterioare;

Art.3 Cu data adoptării prezentei hotărâri, se revocă următoarele hotărâri adoptate de Consiliul local Peciu Nou: HCL NR. 89/2015, nr.57/2016, nr.76/2016,nr.86/2016, nr.34/2017, nr. 65/2017 nr. 39/2018 și nr. 87/27.07.2018.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se încredințează primarul comunei prin compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului .
Art.3 Prezenta hotărâre, se comunică:
- Primarului comunei Peciu Nou și compartimentelor de specialitate din aparatul propriu,
- Consiliului județean Timiș,
- Cetățenilor comunei și celor interesați prin publicare pe pagina de web a primăriei comunei Peciu Nou https://www.primariapeciunou.ro,
- Instituției Prefectului Județul Timiș, contencios-administrativ
Președinte de ședințăConsilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia


Rezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0