ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 48
din 15.05.2019
privind aprobarea valorilor pe metru pătrat la clădiri și alte construcții, pentru stabilirea bazei de calcul a taxelor de emitere și regularizare a autorizațiilor de construcție  


Consiliul Local Peciu Nou, întrunit în ședință ordinară în data de 15 mai 2019;

Având în vedere Referatul nr.428 din 18 martie 2019, întocmit de doamna Schipor Camelia-Cătălina, inspector la compartimentul Urbanism amenajare teritoriu, prin care propune aprobarea valorilor pe metru pătrat la clădiri și alte construcții pentru stabilirea bazei de calcul a taxelor de emitere și regularizare a autorizațiilor de construcție,
Ținând cont de prevederile:
- art.27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 486 și 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
-Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,
Văzând că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art.44-45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind avizarea proiectelor de hotărâri în Comisiile de specialitate ale Consiliului local Peciu Nou și asigurarea cvorumului necesar adoptării acestora,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, alin. (9) şi art. 45 alin. (2) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Adoptă prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1: Începând cu data adoptării hotărârii, se aprobă valorile pe metru pătrat la clădiri și alte construcții, pentru stabilirea bazei de calcul a taxelor de emitere și regularizare a autorizațiilor de construcție, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează compartimentul Buget-finanțe și Urbanism amenajare teritoriu, din cadrul Primăriei comunei Peciu Nou;
Art.3: Prezenta hotărâre, se publică pe site-ul propriu și se comunică:

- Instituției Prefectului Județul Timiș,
- Compartimentelor buget finanțe și urbanism amenajare teritoriu dinc cadrul Primăriei Peciu Nou.
- Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi pentru, din totalul de 10 consilieri în funcție.
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia


File Name
ANEXA HCL-48.docRezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0