ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 40
din 28.03.2019
privind completarea Hotărârii consiliului local nr. 11 din 29 ianuarie 2019 referitor la aprobarea documentației topo-cadastrale pentru primă înscriere în cartea funciară, a unui număr de 23 imobile situate în extravilan, cu destinație baltă, fâneață și drum de exploatare


Consiliul Local al comunei Peciu Nou, județul Timiș, întrunit în ședință de îndată,
Examinând proiectul de hotărâre inițiat de domnul Drăgan Gabriel-Răzvan-Primarul comunei, referitor la completarea HCL nr. 11/29.01.2019, privind aprobarea documentației topo-cadastrale pentru primă înscriere în cartea funciară a unui număr de 23 imobile situate în extravilan, cu destinație baltă, fâneață și drum de exploatare, în sensul de a se specifica în conținutul hotărârii tipul de proprietate al comunei Peciu Nou asupra imobilelor, ca fiind privat sau public ,

Având în vedere Referatul nr. 560 din 27 martie 2019 întocmit de domnul Vlăișan Emanuel , inspector la compartimentul agricol în cadrul Primăriei Peciu Nou,
Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;
Văzând avizul comisiilor de specialitate;
Potrivit dispozițiunilor art. 36 ali.(1), alin. (2) lit.c), alin.(5) lit.d), art. 39 alin.(1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1: Se aprobă completarea Hotărârii consiliului local Peciu Nou nr. 11 din data de 29 ianuarie 2019, cu inserarea unui alineat nou la art.2, care va avea următorul conținut:

”Art.2 (2) Se aprobă înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate în favoarea comunei Peciu Nou, a imobilului evidențiat la art.1 din hotărâre , după cum urmează:
- imobilele cu destinație fâneață, se vor înscrie în proprietatea privată a comunei Peciu Nou,
- imobilul cu nr.cadastral HS 1177 în suprafață de 2000 mp., cu destinația baltă în localitatea Peciu Nou, se va înscrie în proprietatea publică a comunei Peciu Nou;
- imobilele cu destinația drum de exploatare, se vor înscrie în proprietatea publică a comunei Peciu Nou.

Art.2: Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii, se încredințează Compartimentele Buget finanțe și Agricol din Primăria Peciu Nou.


Art.3: Prezenta hotărâre se comunică :

- Primarului comunei Peciu Nou,
- compartimentelor de resort și O.C.P.I Timiș
- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş, contencios-administrativ .
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia


Rezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0