ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 43
din 23.04.2019
privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Peciu Nou, pe anul 2019


Consiliul local al comunei Peciu Nou județul Timiș, întrunit în şedinţă de îndată, azi 23 aprilie 2019;
Văzând Expunerea de motive a domnului Drăgan Gabriel – Răzvan, primarul comunei Peciu Nou, înregistrată sub nr.706 din 23 aprilie 2019 prin care propune aprobarea Bugetului Local al comunei Peciu Nou pe anul 2019.
Analizand Raportul de specialitate al compartimentului buget finanțe, înregistrat sub Nr.705 din 23 aprilie 2019;
Adresa de la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice – Timisoara, cu nr. 3329/09.04.2019, precum și avizul comunal comisiilor de specialitate ale Consiliului local Peciu Nou;
Avand in vedere prevederile:
· art. 19 alin.(1), art.26 alin.(2^1) și art.58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,
· In conformitate cu Legea 50/2019 a Bugetului de stat pe anul 2019;·
· În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), coroborat cu art. 45 alin. (1) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Adoptam prezenta:H O T Ă R Â R E:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Peciu Nou pe anul 2019 conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 2. Primarul Comunei Peciu Nou şi Compartimentul buget finanțe, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale;

Art. 3 Prezenta hotarare, se comunica: Primarului comunei Peciu Nou, Compartimentelor de specialitate din Primaria Peciu Nou, Institutiei Prefectului – Judetul Timis, Contencios administrativ, cetatenilor prin publicare pe pagina de internet a institutiei;
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia

File Name
Anexa HCL 43-BUGET 2019.pdfRezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0