ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 65
din 15.05.2019
privind aprobarea vânzării directe a terenului aferent locuinței, la cererea proprietarului construcției edificate, domnul RĂDUCAN ȘTEFAN-COSMIN


Consiliul Local al comunei Peciu Nou județul Timiș întrunit în ședință ordinară în data de 15 MAI 2019;
Luând act de:
- cererea domnului RĂDUCAN ȘTEFAN-COSMIN prin care solicită cumpărarea terenului intravilan în suprafaţă de 972 mp, teren aferent construcţiei cu destinație de locuință , situat în comuna Peciu Nou satul Peciu Nou nr.1165, judeţul Timiș, evidențiat în CF 402916 ( nr. CF vechi 3508) cu nr. cadastral 402916 ( nr.cad.vechi CC 1203/1/82/33) ;
- Referatul compartimentului de specialitate nr.661 din 15 aprilie 2019,
- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate;
Având în vedere:
- Hotărârea consiliului local nr. 158 din 17.12.2018 prin care s-a aprobat procedura de vânzare a bunurilor imobile terenuri și/sau construcții, proprietate privată a comunei Peciu Nou;
- prevederile art.1650,alin.1, art.1652, 1657, 1660, 1666, alin.1, 1672, 1673, 1676, 1719, 1730 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispoziţiile art. 123 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. “c”,alin.(5) lit.b) art. 45 alin. (3) şi art. 123 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Adoptăm prezentaH O T Ă R Â R E:

Art.1: Se ia act de raportul de evaluare al terenului intravilan în suprafață de 972 mp.,situat în localitatea Peciu Nou nr. 1165 evidențiat în CF 402916 Peciu Nou , cu o valoare de 36.995 lei, fără TVA.
Art.2:(1) Se aprobă vânzarea terenului intravilan în suprafață de 972 mp.evidențiat la art.1, pe care se află edificată construcția cu destinație de locuință. În prezent, terenul este deținut de către solicitant, după cum urmează: 300 mp. în folosință gratuită, conform Legii nr. 15/2003 și 672 mp. în chirie, în baza contractului de închiriere nr.6166/27.12.2007 .

(2) Terenul solicitat, este proprietate privată a comunei Peciu Nou și nu este revendicat conform legilor proprietății;
Art.3 - Se stabilește preţul de vânzare al terenului evidențiat în CF 402916 Peciu Nou la 38,06 lei /mp, respectiv 36.995 lei pentru întreaga suprafață, preț care se va achita după cum urmează:
(1)- în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării hotărârii, se va achita un avans de 30 % , respectiv 11.100 lei ,


(2)- diferenta de 25.895 lei, se va achita în 36 rate lunare, la care se va calcula 2,50% /an dobândă remuneratorie şi 6,50 % /an dobândă penalizatoare, pentru neândeplinirea obligaţiei de plată a ratei stabilită la scadenţă
(3)-Termenul de plată al ratelor lunare se consideră ca fiind până în ultima zi inclusiv, a lunii pentru care se datorează rata;
Art.4: Domnul RĂDUCAN ȘTEFAN-COSMIN, va fi notificat de către compartimentul de specialitate( buget-finanțe, evidență patrimoniu) din cadrul Primăriei comunei Peciu Nou, în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, conform art. 123 alin.(4) din Legea nr. 25/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art.5: Cheltuielile ocazionate cu întocmirea raportului de evaluare al imobilului teren precum și cu încheierea contractului de vânzare cumpărare, vor fi suportate de cumpărător.
Art.6: Se împuternicește domnul primar al comunei, să semneze contractul de vânzare cumpărare la notarul public.
Art.7: Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei Peciu Nou, compartiemntelor de specialitate ale Primăriei, în vederea aducerii la îndeplinire.
.
Președinte de ședință,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia
Rezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0