ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 63
din 15.05.2019
privind prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat cu domnul FILIMON  MARIAN- VASILE , pentru suprafața de teren ce excede lotul atribuit în folosință gratuită pentru construcția unei case de locuit, în temeiul Legii nr.15/2003


Consiliul local al comunei Peciu-Nou, județul Timiș, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15.05.2019,
Având în vedere:
- Cererea nr. 3610 din data de 16 aprilie 2019, prin care domnul FILIMON MARIAN- VASILE solicită prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat cu Primăria Peciu Nou, pentru terenul intravilan ce excede suprafața atribuită în folosință gratuită pentru construirea unei case de locuit, în temeiul Legii nr. 15/2003,
- Referatul întocmit de compartimentele urbanism amenajare teritoriu și buget-finanțe,precum și Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Peciu Nou,
În conformitate cu prevederile art. 1810 din Legea nr. 287/2003 privind Codul Civil și în temeiul art. 36 alin.(2) lit.c),alin.(5)litera a) , art. 45 alin.(3) și art. 115 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația public locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptăm prezentaH O T Ă R Â R E:

Art.1: Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.5104 din 14 MAI 2012, încheiat între Primăria Peciu Nou și d-nul FILIMON MARIAN- VASILE , pentru terenul cu suprafață de 224 mp. din totalul de724 mp. evidențiat în CF 401391Peciu Nou, cu nr. cadastral 401391, de la data de 19.04.2019 , până la data de 19.04.2022 .
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Primarul comunei, prin compartimentele de resort.
Art.3: Hotărârea va fi comunicată prin grija secretarului comunei:

- Primarului comunei Peciu Nou, compartimentelor buget-finanțe și urbanism amenajare teritoriu, domnului FILIMON MARIAN-VASILE , domiciliat în Diniaș, nr.385/B, județul Timiș, și Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş- contencios administrativ;
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-LidiaRezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0