ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 3
din 29.01.2019
privind completarea Anexei nr.1 la HCL 46/26.04.2018, referitor la stabilirea  impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2019


Consiliul Local Peciu Nou;

Având în vedere Referatul de specialitate al compartimentului urbanism-amenajare teritoriu, înregistrat la nr.7 din 7 ianuarie 2019,
În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, alin. (9) şi art. 45 alin. (2) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1: Cu data adoptării prezentei hotărari, se aprobă completarea HCL nr. 46 din 26 aprilie 2018, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2019,”Anexa nr.1capitolului VIII Taxe speciale”, astfel:
- punctul 8, ” Taxa urgență emitere autorizatie constructii ” 500 lei
- punctul 9, ” Taxa urgenta emitere certificat urbanism ” 100 lei .
- punctul 10, ” Taxa pentru obținerea de la OCPI Timiș
extras CF pentru informare” 25 lei/nr.CF

Art.2: Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se asigură de către primarul comunei Peciu Nou, prin aparatul de specialitate .


Art.3: Prezenta hotărâre, se comunică prin intermediul secretarului comunei Peciu Nou, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei , compartimentelor de resort și Instituției Prefectului județului Timiș și se aduce la cunoștința publică, prin afișare pe pagina de internet www.primariapeciunou.ro.
Preşedinte de şedinţă,Consilier
    BICA DORIN
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov  Viorica-LidiaRezultatul votului:
– pentru 8
– împotrivă 0
– abţineri 0