ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 4
din 29.01.2019
privind aprobarea Reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar de stat organizat la nivelul comunei Peciu Nou, pentru anul şcolar 2019-2020;
Consiliul Local al comunei Peciu Nou, județul Timiș întrunit în ședință de lucru în data de 29 ianuarie 2019;

Având în vedere :

- adresa nr.13874 DIN 31 OCTOMBRIE 2018 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiș, în baza căreia a fost emisă HCL 140/27.11.2018 privind Proiectul Reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar de stat organizat la nivelul comunei Peciu Nou, pentru anul şcolar 2019-2020;

- adresa nr. 15.825 din 09.01.2019 transmisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiș, înregistrată la Primăria comunei Peciu Nou sub nr.209/10.01.2019,emisă în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiș din data de 09.01.2019 prin intermediul căreia s-a acordat Avizul conform privind organizarea reţelei şcolare din raza de competenţă a comunei Peciu Nou pentru funcţionare în anul şcolar 2019-2020 ,

- Ordinul O.M.E.N nr. 5235/02.10.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat , evidența efectivelor de antepreşcolari, preșcolari şi elevi școlarizați în unitățile de învăţământ particular , precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020 şi a Anexei la ordin ,

- prevederile art. 19 alin. 4 şi art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale

- prevederile art 36 alin 6 lit. a pct. 1 ale Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

În temeiul art.45. alin.2 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale, adoptăm prezentaH O T Ă R Â R E:

Art.1: Se aprobă Rețeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2019-2020 ,de pe raza comunei Peciu Nou judeţul Timiș, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Hotărârea se comunică cu :
- Instituția Prefectului judeţul Timiș,
- Primarul comunei Peciu Nou
- Inspectoratul Școlar Județean Timiș și se aduce la cunoștința publică, prin afișare pe pagina de internet www.primariapeciunou.ro.
Preşedinte de şedinţă,Consilier
     BICA DORIN
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-LidiaFile Name
P-HCL 4-RETEA SCOLARA CU AVIZ.docxRezultatul votului:
– pentru 8
– împotrivă 0
– abţineri 0