ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 36
din 26.03.2019
privind prelungirea contractului de închiriere încheiat cu doamna Gal Lucia pentru locuința situată în clădirea nr. 19/A din localitatea DiniașConsiliul Local Peciu Nou județul Timiș, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere Referatul nr. 490 din 19 martie 2019, întocmit de doamna Pozsar Silvia-inspector în cadrul compartimentului buget finanțe al Primăriei Peciu Nou, precum și cererea de prelungire a duratei contractului de închiriere a locuinței, depusă de doamna GAL LUCIA și înregistrată la Primăria Peciu Nou cu nr. 1746 din 27 februarie 2019,

Tinand cont de prevederile legii locuinţei nr. 114/1996 şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a legii, aprobate cu Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(5) litera "a", art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) litera "b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1: - Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 6556 din 25 mai 2004, incheiat intre Primaria Peciu Nou si doamna GAL LUCIA, pentru spațiul locuibil din clădirea cu nr. 19 A din localitatea Diniaș, clădire înscrisă în Cartea Funciară nr.401175, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de de 12.03.2019 până la data de 12.03.2024;

Art.2:- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se încredinţează Primarul comunei Peciu Nou, prin aparatul de specialitate;


Art.3:- Prezenta hotărâre se comunică :

- doamnei GAL LUCIA,
- Primarului comunei Peciu Nou,
- compartimentelor de resort
- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş, contencios-administrativ .
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia
Rezultatul votului:
– pentru 9
– împotrivă 0
– abţineri 0