ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 35
din 26.03.2019
privind prelungirea  contractului de inchiriere nr. 6832 din 15 iulie 2007 incheiat intre Primaria Peciu Nou si  domnul Somai Ioan


Consiliul Local Peciu Nou;

Având în vedere:
- cererea inregistrata sub nr. 2123 din 7 martie 2019 a domnului Somai Ioan , prin care solicita prelungirea contractului de inchiriere pentru imobilul cu nr. 175/2 din localitatea Peciu Nou ;
- referatul nr. 479 din 18 martie 2019 întocmit de doamna Pozsar Silvia-inspector la compartimentul buget finanțe, din cadrul Primăriei Peciu Nou,
Tinand cont de prevederile legii locuinţei nr. 114/1996 şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a legii, aprobate cu hotărârea guvernului nr. 1275/2000 ;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(5) litera "a", art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) litera "b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1: - Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 6832 din 15 iulie 2007 incheiat intre Primaria Peciu Nou si domnul Somai Ioan, pentru imobilul casă și teren aferent în suprafață de 1168 mp., situat la nr. 175/2 în localitatea Peciu Nou, inscris in CF 402511 cu nr. top.113/2, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de de 30.04.2019;
Art.2:- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se încredinţează Primarul comunei Peciu Nou, prin aparatul de specialitate;
Art.3:- Prezenta hotărâre se comunică :

- domnului Somai Ioan,
- Primarului comunei Peciu Nou,
- compartimentelor de resort
- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş, contencios-administrativ .
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia
Rezultatul votului:
– pentru 9
– împotrivă 0
– abţineri 0