ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 33
din 26.03.2019
privind prelungirea duratei  contractului  de închiriere nr.4864 din 02.06.2016 încheiat cu domnul Drinceanu Florin-Cătălin, pentru terenul ce excede suprafața atibuită gratuit în temeiul Legii nr. 15/2003 în vederea construirii unei locuințe


Consiliul Local al comunei Peciu Nou, județul Timiș;

Având în vedere:
- Cererea nr. 1961 din 27.02.2019, prin care domnul DRINCEANU FLORIN-CĂTĂLIN, solicită prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat cu Primăria Peciu Nou pentru terenul intravilan ce excede suprafața atribuită în folosință gratuită pentru construirea unei case de locuit, în temeiul Legii nr. 15/2003,
- Referatul întocmit de compartimentele urbanism amenajare teritoriu și buget-finanțe,
- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Peciu Nou,

În conformitate cu prevederile art. 1777 și următoarele din Legea nr. 287/2003 privind Codul Civil,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c),alin.(5)litera a) , art. 45 alin.(3) și art. 115 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația public locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.4864 din 02.06.2016, încheiat între Primăria Peciu Nou și d-nul DRINCEANU FLORIN-CĂTĂLIN, pentru terenul cu suprafață de 8 ( opt) mp. din totalul de 1.008 mp. evidențiat în CF 400186 Peciu Nou, nr.CF vechi 3545, cu nr. cadastral A 1203/1/82/70, de la data de 02.06.2017, până la data de 02.01.2022.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Primarul comunei, prin compartimentele de resort.

Art.3 Hotărârea va fi comunicată prin grija secretarului comunei:

- Primarului comunei Peciu Nou,
- Compartimentelor buget-finanțe și urbanism amenajare teritoriu,
- domnului DRINCEANU FLORIN-CĂTĂLIN, domiciliat în Peciu Nou nr.266, județul Timiș ,
- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş- contencios administrativ;
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia

Rezultatul votului:
– pentru 9
– împotrivă 0
– abţineri 0