ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 71
din 15.05.2019
privind  aprobarea  Programului  anual de acordare a finantarilor nerambursabile din bugetul Comunei Peciu Nou alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2019, in domeniul  sport


Consiliul Local al comunei Peciu Nou întrunit în ședință ordinară în data de 15 MAI 2019 .

Avand in vedere :
- expunerea de motive nr.747 /08.05.2019 a Primarului Comunei Peciu Nou, domnul Drăgan Gabriel-Răzvan;
- Referatul de specialitate al Administratorului public, d-na Popa Susana-Maria, înregistrat cu nr.748 /08.05.2019;
- avizele de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Peciu Nou;

În conformitate cu prevederile:
- art.15 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general , cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonantei 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr.130/2006, privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:


Art. 1. Se aproba Programul anual de acordare a finantarilor nerambursabile din bugetul Comunei Peciu Nou pentru anul 2019, in domeniul sport, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza Compartimentele din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Peciu Nou.
Art. 3. Hotararea se comunica :
- Instituției Prefectului Judetul Timis – Directia Controlul Legalitatii Actelor si Contencios Administrativ ;
- Compartimentelor Buget-finanțe și Cultură din cadrul Primariei Comunei Peciu Nou ;
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia

File Name
ANEXA HCL 71.docRezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0