ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 69
din 15.05.2019
privind însușirea Raportului de evaluare al imobilului ”Spațiu comercial la parter de bloc”, înscris în CF 407490 Peciu Nou, situat în localitatea Sânmartinu Sârbesc nr. 280 ( nr.vechi 187)


Consiliul Local al comunei Peciu Nou județul Timiș, întrunit în ședință ordinară în data de 15 mai 2019;

Având în vedere :
- Referatul nr. 3678/17.04.2019, întocmit de d-nul Rusănescu Dan, inspector la compartimentul buget finanțe, prin care propune să se aprobe valoarea imobilului ”Spațiu comercial la parter de bloc înscris în CF 407490 Peciu Nou situat în localitatea Sânmartinu Sârbesc nr. 280 ( nr.vechi 187)” aflat în proprietate privată a comunei Peciu Nou;
- Raportul de evaluare nr.3599/16.04.2019, întocmit de d-nul MITA DAN evaluator autorizat EPI, membru titular ANEVAR conform legitimației nr. 18788/2019;
În conformitate cu prevederile:
- art 2^1 O.G nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice ,
- Ordinului nr. 3471/25.11.2008 privind aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice,
- art.1 din Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și cpitalurilor proprii, emis de Ministerul Finanțelor Publice,
- art. 7 alin.(1) din Legea nr. 82/1991-Legea contabilității,
- art.460 alin.(6) și alin.(9) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”c” și art.45 alin.(1)și alin.(3) , art. 115 alin.(1) lit.”b”, art.119, art.120 și art.121-124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația public locală republicată, adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1: Se aprobă valoarea de 397.342 lei a imobilului ”Spațiu comercial la parter de bloc , înscris în CF 407490 Peciu Nou, situat în localitatea Sânmartinu Sârbesc nr. 280 ( nr.vechi 187)”, conform Raportului de evaluare însușit,care se constituie ca anexă la prezenta hotărâre.
Art.2: Primarul comunei Peciu Nou prin compartiemntele de specialitate din Aparatul propriu, vor duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri.
Art.3: Hotărârea adoptată cu 10 voturi ”pentru” din totalul de 10 consilieri în funcție, se comunică: Primarului comunei Peciu Nou, compartimentului buget finanțe, Instituției Prefectului județul Timis
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia


Rezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0