ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 24
din 26.02.2019
privind  anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2018, rezultate în urma efectuării plăților de către contribuabili,pe codul de debit respectivConsiliul local al comunei Peciu Nou, județul Timiș;

Având în vedere:
- Referatul nr. 266 din 19.02.201,9 prin care domnul Pozsar Tiberiu-inspector la compartimentul buget finanțe, propune să se aprobe prin hotărâre de consiliu local, anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2018,
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Peciu Nou,

Ținând cont de prevederile:
- art.266 alin.(6) și alin.(7) din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legii nr.500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1),alin.(2), lit.”b” şi alin.(4) lit.”a” şi „c”, ale art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptăm prezentaH O T Ă R Â R E:

Art.1.- Se aprobă anularea creanţelor fiscale în cuantum total pe contribuabil de până la 40 lei, pentru contribuabilii care în cursul anului 2018 au efectuat plăți pe codul de debit respectiv și le-au rămas debite neachitate.

Art.2.- Prezenta hotărâre, se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei comunei www.primariapeciunou.ro şi se transmite către:
- Primarul UAT Peciu Nou domnul Drăgan Gabriel-Răzvan,
- Doamna Ivan Nicoleta-Violeta și domnul Pozsar Tiberiu, inspectori la compartimentul Buget finanțe,
- Instituţia Prefectului judeţul Timiș, contencios-administrativ.

Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia


Rezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0