ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 30
din 26.03.2019
privind completarea preambulului Hotărârii Consiliului local nr. 162, adoptată în ședința de îndată  din 17 decembrie 2018


Consiliul Local al comunei Peciu Nou, județul TImiș;

Având în vedere:
- Adresa nr.16428/S3 din 28.02.2019 a Instituției Prefectului Județul Timiș,
- Referatul nr.447 din 13.03.2019,prin care secretarul comunei, propune să se noteze în preambulul Hotărârii consiliului local nr. 162 din 17 decembrie 2018 privind aprobarea dobândirii de către Comuna Peciu Nou a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate al numitului Miatov Rodoiță, dispozițiile incidente Legii nr.213/1998 , privind proprietata publică și regimul juridic al acesteia, întrucât s-a omis la redactarea inițială a hotărârii,
In temeiul prevederilor art. 36, alin (2) lit.d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45 alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1: Se aprobă completarea preambulului la hotărârea consiliului local nr. 162/17.12.2018 , cu sintagma:
”Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.”
Art.2: Prezenta hotărâre, se comunică compartimentelor de specialitate din Primăria comunei Peciu Nou și Instituției Prefectului județul Timiș, contencios-administrativ:

Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia

Rezultatul votului:
– pentru 9
– împotrivă 0
– abţineri 0