ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 13
din 29.01.2019
privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Peciu Nou  și a Planului de achiziții publice PAAP, pentru anul 2019


Consiliul Local al comunei Peciu Nou județul Timiș întrunit în ședință ordinară în data de 29.01.2019;

Analizand Referatul nr. IN 30 din 19.01.2018 întocmit de doamna Nacev Liana-Zamfira, inspector la compartimentul Achiziții din aparatul de specialitate al Primarului comunei Peciu Nou județul Timiș , cu privire la aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Planului de achiziții publice al comunei Peciu Nou pentru anul 2019 ,
În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice , ale art. 11 alin. (2), (3) si (6) , art. 12 , și ale art. 13 din HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/ acord cadru din legea nr. 98/2016 , privind achizițiile publice , ale Ordinului ANAP nr. 281/2016 , cu modificarile și completările ulterioare În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizițională în administrația publică republicată, cu modificările și completările ulterioare , precum și ale art. 36 alin (9) și art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 , legea administrației publice locale , republicată , modificată și completată ulterior,
Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,
Adoptăm prezenta ,


H O T Ă R Â R E:

Art.1: (1) Se aprobă Strategia anuală de achiziții publice a comunei Peciu Nou pentru anul 2019 , conform Anexei nr.1,care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
(2) Se aprobă Planul anual de Achiziții publice pentru anul 2019, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a hotărârii;
Art.2: Se împuternicește primarul comunei Peciu Nou să numească comisia de evaluare a ofertelor pentru fiecare achiziție publică în parte.
Art.3: Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare și se comunică în scris:

-Instituției Prefectului - județul Timiș , contencios administrativ.
-compartimentului financiar - contabil al Primăriei comunei Peciu Nou,
-compartimentului Achiziții publice al comunei Peciu Nou,
Preşedinte de şedinţă,Consilier
    BICA DORIN
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia


File Name
A.hcl-13,PAAP.pdfRezultatul votului:
– pentru 8
– împotrivă 0
– abţineri 0