ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 50
din 15.05.2019
privind prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat cu domnul BALACI LUCIAN, pentru suprafața de teren ce excede lotul atribuit gratuit pentru construcția unei case de locuit, în temeiul Legii nr.15/2003


Consiliul local al comunei Peciu-Nou, județul Timiș, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15 MAI 2019,
Având în vedere:
- Cererea nr. 2975 din 28 martie 2018 prin care domnul BALACI LUCIAN, solicită prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat cu Primăria Peciu Nou pentru terenul intravilan ce excede suprafața atribuită în folosință gratuită pentru construirea unei case de locuit, în temeiul Legii nr. 15/2003,
- Referatul întocmit de compartimentele urbanism amenajare teritoriu și buget-finanțe,
- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Peciu Nou,
În conformitate cu prevederile art. 1810 din Legea nr. 287/2003 privind Codul Civil,
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c),alin.(5)litera a) , art. 45 alin.(3) și art. 115 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația public locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptăm prezentaH O T Ă R Â R E:

Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 7505 din 11 NOIEMBRIE 2008, încheiat între Primăria Peciu Nou și d-nul BALACI LUCIAN, pentru terenul cu suprafață de 529 mp. din totalul de 829 mp. evidențiat în CF 400314 Peciu Nou, nr.CF vechi 3572, cu nr. cad.vechi Cc 1203/1/82/97, aferent construcției ” Locuință P+1E cu suprafața construită la sol de 241 mp, de la data de 17.09.2017 , până la data de 17.09.2022.Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi pentru, din totalul de 10 consilieri în funcție.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Primarul comunei, prin compartimentele de resort.
Art.3 Hotărârea va fi comunicată prin grija secretarului comunei:Primarului comunei Peciu Nou, Compartimentelor buget-finanțe și urbanism amenajare teritoriu, domnului BALACI LUCIAN , domiciliat în Peciu Nou nr.1104, județul Timiș, Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş- contencios administrativ;
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia

Rezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0