ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 29
din 26.03.2019
privind   completarea preambulului Hotărârii Consiliului Local nr. 159 din 17.12.2018, pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului
pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza comunei Peciu Nou


Consiliul Local al comunei Peciu Nou, județul Timiș;
Având în vedere:
- Adresa nr.16428/S3 din 28.02.2019 a Instituției Prefectului Județul Timiș,
- Referatul nr.447 din 13.03.2019,prin care secretarul comunei, propune să se noteze în preambulul Hotărârii consiliului local nr. 159 din 17 decembrie 2018 privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza comunei Peciu Nou , faptul că au fost respectate dispozițiile incidente ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, această precizare fiind omisă la redactarea inițială a hotărârii,
In temeiul prevederilor art. 36, alin (2) lit.d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45 alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, adoptăm prezentaH O T Ă R Â R E:

Art.1: Se aprobă completarea preambulului la hotărârea consiliului local nr. 159/17.12.2018 , cu sintagma:
”Ținând cont de prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională.”
Art.2: Prezenta hotărâre, se comunică compartimentelor de specialitate din Primăria comunei Peciu Nou și Instituției Prefectului județul Timiș, contencios-administrativ:
Președinte de ședință
Consilier
GRUBACICHI NICOLETA,
 
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia


Rezultatul votului:
– pentru 9
– împotrivă 0
– abţineri 9