ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 28
din 26.03.2019
privind  completarea preambulului  și reformularea  conținutului art.3 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 158 adoptată în ședință de îndată din 17.12.2018, prin care s-a aprobat  Regulamentul-cadru de vânzare a bunurilor imobile, proprietate privată a comunei Peciu Nou


Consiliul Local al comunei Peciu Nou, județul Timiș întrunit în ședință ordinară în data de 26 martie 2019;

Având în vedere:
- Adresa nr.16428/S3 din 28.02.2019 a Instituției Prefectului Județul Timiș,
- Referatul nr. 447 din 13.03.2019, prin care secretarul comunei propune să se înscrie în preambulul Hotărârii consiliului local nr. 158 din 17.12.2018, referitor la aprobarea Regulamentului-cadru privind vânzarea bunurilor imobile proprietate privată a comunei Peciu Nou , faptul că au fost respectate dispozițiile incidente ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, această precizare fiind omisă la redactarea inițială a hotărârii,precum și să se reformuleze conținutul art. 3 al acestei hotărâri, conform adresei Instituției Prefectului Timiș,
In temeiul prevederilor art. 36, alin (2) lit.d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45 alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1: Se aprobă completarea preambulului la hotărârea consiliului local nr. 158/17.12.2018 , cu sintagma:
”Ținând cont de prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională;”
Art.2: Se reformulează conținutul art.3 din hotărâre, astfel: în loc deCU DATA ADOPTĂRII PREZENTEI, SE REVOCĂ(...)se va redactaCU DATA ADOPTĂRII PREZENTEI, ÎNCETEAZĂ EFECTELE(...)
Art.3: Prezenta hotărâre,se comunică compartimentelor de specialitate din Primăria comunei Peciu Nou și Instituției Prefectului județul Timiș,contencios-administrativ;
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia

Rezultatul votului:
– pentru 9
– împotrivă 0
– abţineri 0