ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 73
din 15.05.2019
privind aprobarea modului de administrare al terenului  proprietate privată a comunei Peciu Nou, pe care se află edificată construcția parțială” fundație”, proprietatea numiților VASIU FLORIN-ANDREI și VASIU ANDREEA


Consiliul Local al comunei Peciu Nou județul Timiș, întrunit în ședință ordinară în data de 15 MAI 2019;

Având în vedere:
- Referatul nr. 740 din 7 mai 2019 al d-nei Pozsar Silvia, inspector la compartimentul buget finanțe în Aparatul de specialitate al Primarului comunei Peciu Nou, prin care propune să se adopte o hotărâre cu privire la modul de administrare a terenului evidențiat în CF 402251 Peciu Nou, proprietate privată a comunei, pe care se află edificată o construcție parțială ( fundație) dobândită prin cumpărare de soții VASIU FLORIN-ANDREI și VASIU ANDREEA, precum și cererea nr. 3823/24.04.2019 depusă de aceștia;

Luând act de Contractul de vânzare cumpărare al construcției fundație evidențiat în CF 402251 Peciu Nou, autentificat cu nr.753 din 25.09.2018 la Biroul Notarial Individual Ciulei Andreea Nicoleta din Peciu Nou,

Reținând prevederile:
- art.41 din Legea nr. 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- art. 555 – 566, art. 858 - 865 și 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 republicată, privind Codul Civil cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare faptul că prin închirierea terenurilor se aduc venituri suplimentare la bugetul local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.115 alin.1 lit.b și art.123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1: (1) Începând cu data de 1 octombrie 2018, se aprobă modalitatea de administrare prin concesionare și închiriere directă a imobilului teren, proprietate privată a comunei Peciu Nou, pe care se află edificată o construcție parțială ”fundație”, imobil evidențiat în CF 402251 Peciu Nou( nr. CF vechi 4007) cu nr. cadastral 402251 ( nr. cadastral vechi A 1203/1/21, după cum urmează:

- Pentru suprafața de 572 mp.din totalul de 883 mp., se va întocmi contract de închiriere, categoria de folosință a terenului înscrisă în CF fiind aceea de ”arabil”;
- Pentru suprafața de 311 mp. din totalul de 883 mp., se va întocmi contract de concesiune, categoria de folosință a terenului înscrosă în CF, fiind aceea de ”curți construcții.
Durata închirierii va fi de 5 (cinci) ani, începând cu data de 01.10.2018, cu posibilitatea de prelungire, la cerere.
Durata concesiunii va fi de 49 (patruzeci și nouă ani, începând cu data de de 1.10. 2019.


(2) Pentru stabilirea redevenței datorată, se va întocmi un raport de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului local;

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se încredințează Primarul comunei Peciu Nou, prin compartimentele de resort.

Art.3: Hotărârea, se comunică: Primarului comunei Peciu Nou, doamnei Pozsar Silvia, Instituției Prefectului Județul Timiș, contencios administrativ;
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia

Rezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0