ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 32
din 26.03.2019
privind  aprobarea unui schimb de teren
Consiliul Local Peciu Nou;

Avand in vedere:
- cererea depusa de doamna Farkas Borislava, prin care solicita aprobarea unui schimb de teren ,
- proiectul de hotărâre inițiat de catre domnul Primar Drăgan Gabriel-Răzvan, prin care propune spre aprobare Consiliului local însușirea Rapoartelor de evaluare în vederea efectuării schimbului de terenuri intre comuna Peciu Nou si doamna Farkas Borislava, domiciliată in localitatea Peciu Nou judet Timis ,
- Hotărârea nr. 138 din 30.10.2018 a Consiliului local Peciu Nou prin care ,în vederea efectuării schimbului de teren, s-a aprobat întocmirea documentației topo-cadastrale de dezmembrare a suprafeței de 13.000 mp din totalul de 37177 mp. teren având categoria de folosință pășune, situată în intravilanul localității Peciu Nou și întocmirea rapoartelor de evaluare pentru terenul dezmembrat și suprafața de teren ofertată de doamna Farkaș Borislava,terenul oferit fiind evidențiat în CF 405872 Peciu Nou, categorie de folosință fâneață, situat în extravilanul localității Diniaș;
- Rapoartele de evaluare intocmite de d-nul MITA DAN – evaluator autorizat ANEVAR cu legitimatia nr 18788 , de unde rezulta valoare terenurilor care fac obiectul schimbului ,
- Avizul favorabil dat de Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Peciu Nou ,

Ținând cont de prevederile:
- art. 5 alin.(2),5^3 alin.(1), art.11 și art.14 alin.(1) lit.”i” din Oronanța Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii Fondului funciar nr.18/1991,
- Codul Civil ,art. 1405 – 1409 privind contractul de schimb ,
- art. 36 alin 1 alin 2 lit c alin 5 lit b si art 121 alin 4 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia publica Locala – modificata si republicata ,

In temeiul art. 45 alin 3 si a art 115 alin 1 lit b din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia publica Locala – republicata , Consiliul local al comunei Peciu Nou jud. Timis, emite prezenta


H O T Ă R Â R E:ART.1 Se aproba schimbul de terenuri intre comuna Peciu Nou prin Consiliul Local al comunei Peciu Nou si doamna FARKAȘ BORISLAVA, domiciliată in localitatea Peciu Nou judetul Timis , dupa cum urmeaza:

A. Comuna Peciu Nou prin Consiliul local al comunei Peciu Nou, cedeaza dreptul de proprietate pentru urmatorul teren:
- terenul inscris in CF. nr. 407769, cu nr.cadastral 407769 Peciu Nou, având categoria de folosință pășune în intravilanul localității Peciu Nou cu suprafața de 11.300 mp.;
B. Doamna Farkas Borislava, domiciliată in localitatea Peciu Nou judet Timis, cedeaza dreptul de proprietate pentru urmatorul teren:
- teren inscris in CF 405872 Peciu Nou, nr cadastral 405872, nr.cadastral vechi F278/1/27- constand in teren agricol cu categorie de folosință fâneață in extravilanul localității Diniaș, în suprafata de 24.700 mp.
ART.2 Se aproba evaluarea terenurilor mentionate la art.1, și se însușesc rapoartele de evaluare intocmite , dupa cum urmeaza :
A. Terenul cedat de comuna Peciu Nou in valoare totala de 89.355 lei, echivalent a 18.793 euro (cursul valutar la data evaluării,02.02.2019 de 4,7546 lei/euro);
B. Terenul cedat de doamna FARKAȘ BORISLAVA, in valoare totala de 49.291 lei -echivalentul a 10.367 euro.

ART.3 .(1) Doamna Farkas Borislava domiciliată in localitatea Peciu Nou ,este de acord cu plata sumei de 8426 euro rezultata din diferenta de pret dintre terenurile schimbate, precum și cu suma ce reprezintă costurile ocazionate de lucrarea topografică de dezmembrare a terenului, de întocmire a raportului de evaluare precum și cele legate de perfectarea actelor notariale.

ART.4. Noul proprietar al terenului, este obligat să mențină categoria de folosință a terenului, cu respectarea prevederilor legale ( art5^3 alin.(1) .din OG 34/2013, privind organizarea , administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991).
Conform art. 14 alin.(1) din OG 34/2013, scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişte fără aprobările legale în vigoare, constituie contravenție, care se sancționează potrivit art. 14 alin.(2) lit.”e” din același act normativ, cu amendă de la 5000 la 10.000 lei”;

ART.5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se insarcineaza d-l Primar Drăgan Gabriel-Răzvan, prin aparatul de specialitate .

ART.6 Hotărârea se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Peciu Nou şi pe site-ul propriu.
ART.7 In vederea aducerii la îndeplinire, prin grija Secretarului comunei Peciu Nou, prezenta hotărâre va fi comunicată:
- Institutiei Prefectului – județul Timis - Directia contencios Administrativ si controlul legalitatii actelor .
- Primarului comunei și Compartimentelor agricol, Urbanism , Buget finanțe ,
- Doamnei Farkaș Borislava.
Președinte de ședințăConsilier,
   GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia

Rezultatul votului:
– pentru 9
– împotrivă 0
– abţineri 0