ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 72
din 15.05.2019
privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a solicitarilor de finantare, a programelor, proiectelor si actiunilor culturale de utilitate publica, respectiv a Comisiei de solutionare a contestatiilor fata de modul de analiza a solicitarilor de finantare


Consiliul Local Peciu Nou;

Avand in vedere:
- Expunerea de motive nr. 721din 02.05.2019 , a primarului comunei Peciu Nou, domnul Drăgan Gabriel-Răzvan,
- Referatul de specialitate nr.722/02.05.2019,
- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Peciu Nou,
- Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
- Hotararea nr. 71/15.05.2019 pentru aprobarea programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2019 (domeniul sportiv), a regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului comunei Peciu Nou pentru activități non – profit de interes local (activități sportive), pentru anul 2019 și a metodologiei generale pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice ale comunei Peciu Nou alocate pentru activități non-profit care contribuie la realizarea unor activități sau programe de interes public local potrivit Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități non profit de interes general,

În temeiul prevederilor:
- Art.36 alin. (3) lit. ,,b,, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 45 şi art. 39 coroborate cu art. 115 alin.(1) lit.”b”, alin (3), (5), (6), (7) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptăm prezenta;


H O T Ă R Â R E:

Art.1 Se constituie comisia de evaluare si selectionare a a proiectelor sportive care va avea urmatoarea componenta:
- Pozsar Tiberiu-inspector buget finanțe
- Nacev Liana-Zamfira-inspector achiziții publice
- Vlăișan Emanuel-inspector compartiment agricol
- Tarța Grigori-referent cultural
- Faur Bogdan-inspector buget finanțe
- Rotaru Elena-inspector asistență socială


Art. 2 Se constituie comisia de solutionare a contestatiilor fata de modul de analiza a solicitarilor de finantare care va avea urmatoarea componenta:
- Schipor Camelia- inspeector urbanism amenajare teritoriu
- Rusănescu Dan-inspector buget finanțe
- Matici Zorana-inspector buget finanțe
- Șuta Rafaela-Betina-inspector asistență socială
- Stuparu Ionela- referent compartiment agricol
Sedintele fiecărei comisii, sunt conduse de un presedinte, ales dintre membrii acestora, în prima ședință de lucru.

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate.
Art.4 Prezenta hotărâre, se comunică:
- Instituției Prefectului JudetulTimis – Directia Controlul Legalitatii Actelor si Contencios Administrativ
- Compartimentul Culturadin cadrul Primariei Comunei Peciu Nou
- Primarului Comunei Peciu Nou
- Cetatenilor prin afisare

Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia

Rezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0