ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 18
din 26.02.2019
privind completare Hotărârii consiliului local nr.134/30.10.2018, pentru aprobarea Regulamentului referitor la condițiile de desfășurare a activităților comerciale și de prestări servicii pe raza comunei Peciu Nou
Consiliul Local al comunei Peciu Nou județul Timiș;

Având în vedere Referatul nr. 227 din 13.02.2019, prin care secretarul comunei propune să se insereze în preambulul Hotărârii consiliului local nr. 134 din 30.10.2018, referitor la aprobarea Regulamentului de aprobare a condițiilor de desfășurare a activităților comerciale și de prestări servicii pe raza comunei Peciu Nou, faptul că au fost respectate dispozițiile incidente ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, această precizare fiind omisă la redactarea hotărârii,
In temeiul art. 36, alin (2) lit.d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45 alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, adoptăm prezentaH O T Ă R Â R E:

Art.1: Se aprobă completarea preambulului la hotărârea consiliului local nr. 126 din 11.10.2018 , astfel:

” Ținând cont de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională,”

Art.2: Prezenta hotărâre, se comunică compartimentelor de specialitate din Primăria comunei Peciu Nou și Instituției Prefectului județul Timiș, contencios-administrativ
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-LidiaRezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0