ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 114
din 05.08.2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați datorită modificărilor legislative în baza prevederilor OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare și valoarea neeligibilă a proiectului ” Extindere rețea de canalizare menajeră a apelor uzate menajere în localitatea Peciu Nou, Județul Timiș”


Consiliul Local al comunei PECIU NOU, județul Timiș, întrunit în ședința

Având în vedere :
- Referatul nr. IN 1255/01.08.2019 al d-lui Primar Drăgan Gabriel Răzvan, în calitate de inițiator al proiectului ;
- Referatul de specialitate nr. IN 1256/01.08.2019 întocmit de compartimentul achiziții publice - inspector Nacev Liana Zamfira împreună cu compartimentul buget finanțe - inspector Faur Bogdan Nicolae, prin care se propune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici conform modificărilor legislative conform OUG 114/2018 și valoare neeligibilă.
În conformitate cu prevederile:
- art. 41 alin (1), art. 44 alin. (1) și alin (4), art. 46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 28/2013, pentru aprobarea PNDL, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 10 din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și actualizările ulterioare;
- OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetrae, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunea A.N.A.P. nr. 2/21.12.2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială;
- Instrucțiunea A.N.A.P. nr. 1/17.04.2019 pentru modificarea Instucțiunii ANAP nr/ 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială;
În temeiul art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ


H O T Ă R Â R E:

Art.1: Se aprobă indicatorii tehnico - economici actualizați după încheierea contrcatelor de achiziție la obiectivul ” Extindere rețea de canalizare menajeră a apelor uzate menajere în localitatea Peciu Nou, Județul Timiș” , după cum urmează :
I. Indicatori economici:
Valoarea totală a investiției 7.778.283,31 lei cu TVA din care C + M 7.123.557,02 lei cu TVA
II. Indicatori tehnici:
- lungime rețea PVC D = 250 mm – 14.350 m
- cămin vizitare - 301 buc
- racorduri consumatori - 750 buc
- Dop racord consumatori - 750 buc

- Țeavă PVC D = 160 mm – 7.500 m
- Conductă refulare – 1610 m
- Cămine de vană – 2 buc
- Stație Pompare ( SP) - 1 buc
Durata de realizare a investiției este de 28 luni (execuție)

Art.2: Se aprobă devizul general la obiectivul ” Extindere rețea de canalizare menajeră a apelor uzate menajere în localitatea Peciu Nou, Județul Timiș”
Art.3: Comuna Peciu Nou prin Consiliul Local al comunei Peciu Nou, se obligă să asigure din bugetul local sumele neeligibile în cuantum de 405.237,14 lei cu TVA
Președinte de ședințăConsilier
STOICA AUREL
ContrasemneazăSECRETAR,Miatov Viorica-Lidia


Rezultatul votului:
– pentru
– împotrivă
– abţineri