ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 41
din 23.04.2019
privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar privind bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Peciu Nou pe anul 2018Consiliul Local al comunei Peciu Nou, județul Timiș;

Văzând Expunerea de motive a domnului Drăgan Gabriel – Răzvan, primarul comunei Peciu Nou, Nr.268/19.02.2019, prin care propune aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar privind bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Peciu Nou pe anul 2018 ;

Analizând referatul Nr. 267/19.02.2019 întocmit de d-na Ivan Nicoleta - Violeta, inspector la compartimentul buget finante.

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
· În temeiul prevederilor art.36 alin. (4) lit. a si art. 45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptam prezenta:


H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă incheierea exercitiului bugetar al Primariei comunei Peciu Nou, judetul Timis, pe anul 2018, conform situatiei prezentate in referatul de specialitate.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a hotararii, se incredinteaza Primarul Comunei Peciu Nou, prin aparatul de specialitate.

Art.3. Prezenta hotărâre, se comunică: Primarului comunei Peciu Nou, Compartimentelor de specialitate din Primăria Peciu Nou, Instituției Prefectului – Județul Timiș, Contencios administrativ, cetățenilor prin publicare pe pagina de internet a institutiei.
Președinte de ședințăConsilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia

File Name
Anexa la HCL 41.pdf
REFERAT P-HCL 24.docRezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0