ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 11
din 29.01.2019
privind aprobarea documentației topo-cadastrale pentru primă înscriere în cartea funciară a unui număr de 23 imobile situate în extravilan, cu număr cadastral : HS177S=2000 mp, F1178 S=2000 mp, F1180/1 S=11300 mp, F1180/2 S=7300 mp, DE 1181/1S=622 mp,DE 1185/2 S=2572 mp, DE 1183/2 S=1212 mp, F1190/1 S=13500 mp, F 1190/2 S=10400 mp, DE1191/4/28/1S=2289 mp.,DE1450/13=2139 mp,DE 1451=2285mp, DE1461/20 =2084 mp,DE 1463 =1838 mp,DE 1346/1 =5517 mp, DE1347/1 = 2350 mp, DE 1347/2=2134 mp, DE1363/3 =6583 mp, DE1363/4 =6763 mp,F 1363/6 =111200 mp, DE 1370 =2161 mp, DE 1370/1=2031 mp, DE 1440=939 mp.   


Consiliul Local al comunei Peciu Nou județul Timiș, întrunit în ședință ordinară în data de 29 ianuarie 2019;

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unui număr de 23 imobile situate în extravilan, cu număr cadastral : HS177S=2000 mp, F1178 S=2000 mp, F1180/1 S=11300 mp, F1180/2 S=7300 mp, DE 1181/1S=622 mp,DE 1185/2 S=2572 mp, DE 1183/2 S=1212 mp, F1190/1 S=13500 mp, F 1190/2 S=10400 mp, DE1191/4/28/1S=2289 mp.,DE1450/13=2139 mp,DE 1451=2285mp, DE1461/20 =2084 mp,DE 1463 =1838 mp,DE 1346/1 =5517 mp, DE1347/1 = 2350 mp, DE 1347/2=2134 mp, DE1363/3 =6583 mp, DE1363/4 =6763 mp,F 1363/6 =111200 mp, DE 1370 =2161 mp, DE 1370/1=2031 mp, DE 1440=939 mp.

Analizând referatul nr. 63 din 21.01.2019 al compartimentului agricol , prin care se propune să se aprobe întocmirea documentației topo-cadastrale de inscriere în cartea funciară a unui număr de 23 imobile situate în extravilan, cu număr cadastral : HS177S=2000 mp, F1178 S=2000 mp, F1180/1 S=11300 mp, F1180/2 S=7300 mp, DE 1181/1S=622 mp,DE 1185/2 S=2572 mp, DE 1183/2 S=1212 mp, F1190/1 S=13500 mp, F 1190/2 S=10400 mp, DE1191/4/28/1S=2289 mp.,DE1450/13=2139 mp,DE 1451=2285mp, DE1461/20 =2084 mp,DE 1463 =1838 mp,DE 1346/1 =5517 mp, DE1347/1 = 2350 mp, DE 1347/2=2134 mp, DE1363/3 =6583 mp, DE1363/4 =6763 mp,F 1363/6 =111200 mp, DE 1370 =2161 mp, DE 1370/1=2031 mp, DE 1440=939 mp.

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 7/1996, republicată,

Văzând avizul comisiilor de specialitate,

Potrivit dispozițiilor art. 36 alin.(1) lit.”c”, alin.(5) lit.”b”, art.39 alin.(1) și art.45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completrile ulterioare,

Adoptăm prezentaH O T Ă R Â R E:

Art.1: Se aprobă întocmirea documentației topo-cadastrale de inscriere în cartea funciară a unui număr de 23 imobile situate în extravilan, cu număr cadastral : HS177S=2000 mp, F1178 S=2000 mp, F1180/1 S=11300 mp, F1180/2 S=7300 mp, DE 1181/1S=622 mp,DE 1185/2 S=2572 mp, DE 1183/2 S=1212 mp, F1190/1 S=13500 mp, F 1190/2 S=10400 mp, DE1191/4/28/1S=2289 mp.,DE1450/13=2139 mp,DE 1451=2285mp, DE1461/20 =2084 mp,DE 1463 =1838 mp,DE 1346/1 =5517 mp, DE1347/1 = 2350 mp, DE 1347/2=2134 mp, DE1363/3 =6583 mp, DE1363/4 =6763 mp,F 1363/6 =111200 mp, DE 1370 =2161 mp, DE 1370/1=2031 mp, DE 1440=939 mp.

Art.2: Se însușește documentația topo-cadastrală de înscriere în cartea funciară a unui număr de 23 imobile situate în extravilan, cu număr cadastral : HS177S=2000 mp, F1178 S=2000 mp, F1180/1 S=11300 mp, F1180/2 S=7300 mp, DE 1181/1S=622 mp,DE 1185/2 S=2572 mp, DE 1183/2 S=1212 mp, F1190/1 S=13500 mp, F 1190/2 S=10400 mp, DE1191/4/28/1S=2289 mp.,DE1450/13=2139 mp,DE 1451=2285mp, DE1461/20 =2084 mp,DE 1463 =1838 mp,DE 1346/1 =5517 mp, DE1347/1 = 2350 mp, DE 1347/2=2134 mp, DE1363/3 =6583 mp, DE1363/4 =6763 mp,F 1363/6 =111200 mp, DE 1370 =2161 mp, DE 1370/1=2031 mp, DE 1440=939 mp., întocmită de Ing. Albulescu Constantin, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3: Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii, se încredințează primarul comunei Peciu Nou, prin compartimentul agricol .

Președinte de ședință,   Consilier
     BICA DORIN
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-LidiaRezultatul votului:
– pentru 8
– împotrivă 0
– abţineri 0