ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 12
din 29.01.2019
privind  stabilirea  indemnizațiilor/salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Peciu Nou, începând cu 01.01.2019


Consiliul Local Peciu Nou;

Având în vedere:
- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Peciu Nou, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Peciu Nou, începând cu 01.01.2018, precum și expunerea de motive înregistrată sub nr. 39/16.01.2019,
- referatul de specialitate nr.40 din 16.01.2019 al doamnei Rotaru Elena , inspector în cadrul compartimentului de asistență socială cu atribuții de resurse umane , cu privire la propunerea de inițiere a unui proiect de hotărâre privind stabilirrea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Peciu Nou,
- procesul – verbal nr. 7120/25.07.2017 intocmit cu ocazia consultării prevăzute la art. 11 alin.(1) din legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice , și Raportul nr. 7125 din 25.07.2017 la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul conractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Peciu Nou,
Luând în considerare prevederile:
- art. 11 alin. (1) - (2) şi alin. (4), coroborat cu art. 3 alin. (1), art. 6, art. 7 lit. a), lit. d), art. 9, art. 10 alin. (1) - (4), art. 13 alin. (1), art. 15, art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (2), art. 28, alin. (1) si alin. (2), din Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
- O.U.G. nr. 79/08.11.2017, privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal prin care se transferă contribuțiile de asigurări sociale și contribuțiile de asigurări sociale de sănătate din sarcina angajatorului în sarcina angajatilor;
- Hotărârii Guvernului nr. 937/2018, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- art. 13 alin. (1) lit. c), e), f), art. 14 - 15, art. 31 Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare;
- art. 164 alin. (1) Legii nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Peciu Nou, prin care se acordă aviz favorabil;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completărileulterioare, adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1. (1) În anul fiscal 2019, la nivelul Primăriei comunei Peciu Nou , se mențin coeficienții de ierarhizare aprobați prin Hotărârea Consiliului local nr. 107 din 27.07.2017 , care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Primăriei comunei Peciu Nou.
(2)Salariile de bază aferente funcțiilor prevăzute în anexa nr. 1 și nr.2 se determină prin înmulțirea coeficienților prevăzuți pentru fiecare funcție,cu salariul de bază minim brut pe țară , garantat în plată în vigoare .
Art.2. Se mențin prevederile art. 2 , 3 , 4 și 5 din HCL nr. 107 din 27.07.2017.
Art.3 Se acordă funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Peciu Nou, indemnizația de hrană , reprezentând a 12/a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată , proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară celei în care se face plata.

Art.4. Executarea prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează primarului comunei Peciu Nou și compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Peciu Nou, prin emiterea de dispoziţii individuale de reîncadrare a funcţionarilor publici şi personalului contractual, pentru stabilirea salariului lunar, în condiţiile legii.

Art.5. – Prezenta hotărâre, se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului comunei Peciu Nou;
- Secretarului comunei Peciu Nou;
- Compartimentului Buget finanțe din cadrul Primăriei comunei Peciu Nou;
- Doamnei Rotaru Elena-inspecor Compartiment social, cu atribuții Resurse Umane din cadrul Primăriei comunei Peciu Nou;
- Tuturor angajatiilor, nominalizati în prezenta hotărâre și în cuprinsul anexei acesteia;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media locală.
Preşedinte de şedinţă,Consilier
  BICA DORIN
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia
File Name
A.1,2 HCL-12-2019.docxRezultatul votului:
– pentru 4
– împotrivă 2
– abţineri 0