ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 31
din 26.03.2019
privind aprobarea vânzării apartamentului 1, situat în clădirea nr. 477 Peciu Nou, la cererea beneficiarului contractului de închiriere, familia Spătaru Grigoraș


Consiliul Local al comunei Peciu Nou, județul Timiș;

Având în vedere:
- Referatul nr. 462 din 13 martie 2019 întocmit de doamna Pozsar Silvia , inspector la compartimentul buget-finanțe al Primăriei Peciu Nou, responsabil contracte imobile,
- Cererile nr. 367/16.01.2019 și nr. 2155/11.03.2019 depuse de domnul Spătaru Grigoraș,
- Contractul de închiriere nr. 6546/25.05.2004 , cu modificările și completările ulterioare,
- Raportul de evaluare al imobilului, întocmit de evaluator autorizat MITA DAN, înregistrat la Primăria Peciu Nou cu nr. 1962 din 5 martie 2019,
- Prevederile Legii nr. 112/1995 cu modificările și completările ulterioare și normele de aplicare,
- Prevederile legii nr. 215/2001 republicată.
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.c. și alin.5 lit.b, art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1: Se aprobă vânzarea locuinței apartament nr.1, situat în clădirea nr.477 din localitatea Peciu Nou, evidențiat în CF 400975-C1-U1 Peciu Nou cu nr. cadastral 400975-C1-U1.
Art.2: Se aprobă valoarea de vânzare a locuinței de 55.757 lei și modalitatea de plată în rate pe o durată de 10 ani (120 rate lunare) și dobânda stabilită conform Legii 112/1995 (jumătate din dobânda de referință stabilită anual de Banca Națională a României), cu un avans de 30 %.
Art.3: Cheltuielile legate de evaluarea imobilului construcție, realizarea publicității imobiliare pe numele comunei, autentificarea contractului de vânzare cumpărare, precum și intabularea dreptului de proprietate în Cartea funciară, cad în sarcina cumpărătorului. Achitarea contravalorii raportului de evaluare a terenului se va face înainte de încheierea contractului de vânzare cumpărare.

Art.4: Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei, prin aparatul de specialitate.
Art.5: Hotărârea va fi transmisă autorităților și persoanelor interesate de secretarul comunei .
Președinte de ședință,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-LidiaRezultatul votului:
– pentru 9
– împotrivă 0
– abţineri 0