ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 112
din 07.08.2019
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2024 la nivelul Comunei Peciu Nou și a Planului anual  de acţiuni pentru anul 2019, privind  serviciile sociale


Consiliul local al comunei Peciu Nou, județul Timiș;

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.IN 1294 din07.08.2019 a primarului comunei Peciu Nou, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 – 2024, și a Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pentru 2019,
Reținând prevederile:
- art.112 şi ale art.117 și 118 din Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, art.5 alin.(5) din Anexa nr. 3 a HG 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a Structurii orientative de personal;
- H.G. nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea,

- Legii nr. 272/2004- privind Protecția și promovarea drepturilor copilului , republicată cu modificările și completările ulterioare , art. 12 alin (1) di OG nr. 68/2003 privind Serviciile sociale.

- Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 277 / 2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare , ale Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale și ale OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece;În temeiul prevederilor dispozitiilor art.129 alin.(2) lit.d)și alin.(7) lit.b) și art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptăm prezentaH O T Ă R Â R E:

Art.1.- Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2024 la nivelul Comunei Peciu Nou , conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă Planul anual de acţiuni pentru anul 2019, privind serviciile sociale la nivelul Comunei Peciu Nou , conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.- Cu data adoptării prezentei, se abrogă art. 1 din HCL nr.4/25.01.2018
Art.4.- Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Peciu Nou , prin aparatul de specialitate cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale.
Art.5.- Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ în termenul prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6.- Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului, Judeţul Timis ,
- Primarului comunei Peciu Nou ,
- Compartimentului Asistență socială ,
- Pe site-ul Primăriei comunei: www.primariapeciunou.ro
Președinte de ședință,Consilier
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia


File Name
ANEXA 2 plan de actiuni 2019 A.S.doc
ANEXA 1-STRATEGIA A.S.docx