ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 25
din 26.02.2019
privind amânarea aprobării contului de încheiere a exerciţiului bugetar privind bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Peciu Nou, pe anul 2018


Consiliul Local al comunei Peciu Nou, județul Timiș;

Văzând Expunerea de motive a domnului Drăgan Gabriel – Răzvan, primarul comunei Peciu Nou,înregistrată cu nr.268/19.02.2019, prin care propune aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar privind bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Peciu Nou pe anul 2018 ;
Analizând referatul Nr. 267/19.02.2019 întocmit de d-na Ivan Nicoleta - Violeta, inspector la compartimentul buget finante.
Văzând proiectul de hotărâre nr. 24/20.02.2019 inițiat de primarul comunei ,
Luând în considerare că proiectul de hotărâre nu a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate ale consiliului local,
Ținând cont de faptul că nu s-a întocmit de către d-na Ivan Nicoleta-Violeta, inspector la compartimentul buget finanțe ,situația privind cheltuielile, așa cum s-a solicitat de către consilerii locali în cadrul analizei proiectului în ședința de lucru a comisiillor de specialitate, la care a participat d-na inspector Ivan Nicoleta-Violeta,
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul prevederilor art.36 alin. (4) lit. a si art. 45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adoptam prezenta:


H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se amână aprobarea proiectului de hotărâre nr. 24 din 20.02.2019 privind incheierea exercitiului bugetar al Primariei comunei Peciu Nou, judetul Timis, pe anul 2018, până la prezentarea în consiliul local a cheltuielilor efectuate, detaliat, nu doar ca indicatori de sinteză cum a fost prezentat .

Art.2. Prezenta hotărâre, se comunică: Primarului comunei Peciu Nou, Compartimentelor de specialitate din Primăria Peciu Nou, Instituției Prefectului – Județul Timiș, Contencios administrativ, cetățenilor prin publicare pe pagina de internet a institutiei.
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-LidiaFile Name
REFERAT P-HCL 24.docRezultatul votului:
– pentru 9
– împotrivă 0
– abţineri 1